Informatie voor politieke partijen

Dit item is verlopen op 24-04-2014.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 op 19 maart 2014 in de gemeente Lingewaard, moet u de volgende 10 stappen doorlopen:

1. Registratie naamaanduiding uiterlijk 23 december 2013
Politieke groeperingen (partijen) die in Lingewaard onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, moeten deze aanduiding uiterlijk op maandag 23 december 2013 bij de gemeente Lingewaard laten registreren (Kieswet artikel G3).

2. Aanmaken kandidatenlijst in OSV in januari
Uw kandidatenlijst (model H1) kunt u zelf eenvoudig aanmaken met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau Lingewaard gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten.
Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt. U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op: http://www.kiesraad.nl/artikel/gr-ondersteunende-software-verkiezingen-osv

Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Kandidaten die niet in de gemeente Lingewaard wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Lingewaard gaan wonen zodra zij benoemd worden in de Raad. Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen;
 • Inwoners van de gemeente Lingewaard die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen;
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij voor maart 2014 18 jaar worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe Raad nog plaats zouden kunnen nemen in de Raad.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de  Gemeenteraad van Lingewaard.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens (GBA). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt.
Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.
De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

Lijstencombinatie

Een politieke groepering kan ook een lijstencombinatie (ook wel lijstverbinding genoemd) aangaan met een of meer andere politieke groeperingen. De groeperingen leveren dan wel aparte lijsten in, maar bij de zetelverdeling wordt de combinatie als één lijst gezien. Dat kan voordelig zijn voor het behalen van een (extra) restzetel. Op het stembiljet staat dan onder de aanduiding van die partijen '(gecombineerd met lijst...)'. De lijstencombinatie wordt ingediend met een I-10-formulier.

3. Ondersteuningsverklaringen in januari 2014
Ondersteuningsverklaringen (overeenkomstig model H4) zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunen. De verklaringen kunnen worden afgelegd in het gemeentehuis.

Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen zo'n verklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.
Het minimaal noodzakelijke aantal ondersteuningsverklaringen hangt samen met de omvang van een gemeenteraad:

 • Gemeenteraad met ten minste 39 zetels: 30 ondersteuningsverklaringen
 • Gemeenteraad met ten minste 19 en maximaal 38 zetels: 20 ondersteuningsverklaringen
 • Gemeenteraad met minder dan 19 zetels: 10 ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
 • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Schriftelijke verklaringen

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Dit kan binnen een termijn van twee weken voorafgaand aan de kandidaatstelling en op de dag van de kandidaatstelling zelf. Het invullen van een adres op de ondersteuningsverklaring is niet (meer) verplicht. Zie Kiesbesluit art. H 2.

Wie zijn nu precies de kiesgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Elke EU-onderdaan van 18 jaar en ouder, die als inwoner staat ingeschreven in (de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van) de gemeente Lingewaard.
Ook niet-EU-onderdanen van 18 jaar en ouder die in de gemeente Lingewaard als inwoners staan ingeschreven en die tenminste 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijven.
Buitenlandse diplomaten en hun familie zijn niet kiesgerechtigd (Kieswet artikel B3-3).

4. Waarborgsom kandidaatstelling in januari 2014
Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,- betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,- heeft overgemaakt op Rabobank-rekening t.n.v. Gemeente Lingewaard NL64BNGH0285091999 o.v.v. ‘Kandidaatstelling politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij een zetel of minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

5. Voorinlevering in januari 2014
Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in januari 2014 al een afspraak maken bij Bureau Verkiezingen om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan op deze drukke dag.

6. Kandidaatstelling op 3 februari 2014
Op maandag 3 februari is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een kiesgerechtigde uit de gemeente Lingewaard bij het centraal stembureau (Bureau Verkiezingen in het gemeentehuis te Lingewaard). Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 3 februari 2014 inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1);
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9);
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten;
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar.

Eventueel:

dat zij bij benoeming in de gemeente Lingewaard gaan wonen;

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de gemeente Lingewaard wonen,
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen;
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert);
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert;
 • I-10-formulier: machtiging verbinding tot lijstencombinatie (model I-10), als u een lijstverbinding met een andere partij aangaat.

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (H14);
 • 30 ondersteuningsverklaringen (H4). 

Op dinsdag 4 februari om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau onder leiding van burgemeester Schuurmans-Wijdeven  een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.
Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 7 februari 2014

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 5 en donderdag 6 februari van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag 7 februari van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Lingewaard.

7. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 7 februari 2014
Op vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het gemeentehuis over:

 • de geldigheid van de lijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de lijstaanduiding

en

 • eventuele lijstcombinaties.

Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. Eerst worden genummerd de lijsten van poltieke groeperingen waaraan één of meer zetels  zijn toegekend. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna  wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.
Als twee politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). Gaan twee partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de lijstnummering.

8. Verkiezingsdag woensdag 19 maart 2014
U mag op deze dag overal in de gemeente campagne voeren, maar niet in de stembureaus.
Uiteraard mogen de stembureauleden op de verkiezingsdag geen blijk geven van hun politieke gezindheid (Kieswet artikel J14).
’s Avonds worden de voorlopige uitslagen op het gemeentehuis bekend gemaakt.

9. Definitieve uitslag vrijdag 21 maart 2014
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 21 maart om 10.00 uur.  Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

10. Benoeming raadsleden
De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau van de gemeente Lingewaard. Deze brief wordt na 21 maart 2014 uitgereikt. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) binnen 10 dagen invullen en inleveren bij bureau Verkiezingen in het gemeentehuis te Lingewaard. Vervolgens zal het onderzoek van de geloofsbrieven door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaatsvinden en beslist de raad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de raad. Bij dit 'geloofsbrievenonderzoek' kan de raad bovendien zaken die rond de verkiezing hebben gespeeld beoordelen.
In de eerstvolgende zitting van de raad na 21 maart 2014 zullen de benoemden worden beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.
Over deze procedure wordt later meer bekend gemaakt aan de betreffende partijen en kandidaten.

Gewijzigde Kieswet

Bovenstaande procedure is volgens het wetsvoorstel tot aanpassing van de Kieswet, zoals deze is aangenomen door de Tweede Kamer en nu voor ligt in de Eerste Kamer. Meer informatie over dit wetgevingstraject.

Kandidaatstelling Europese Parlementsverkiezingen

Bovenstaande procedure geldt alleen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Partijen die mee willen doen aan de Europese Parlementsverkiezingen 2014 kunnen zich daarvoor melden bij de Kiesraad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met Bureau/Verkiezingen, telefoon 026-3260111.