Angerse Umdracht in en rondom de Bavokerk Angeren

30-06-2019
10:00 - 13:00 uur

Evenement: Angerse Umdracht in en rondom de Bavokerk te Angeren
Organisator: G. Bouwman 
Locatie: in en rondom de Bavokerk, Kerkstraat 1 te Angeren
Contactpersoon: G. Bouwman 
Telefoonnummer: 06 55725659
Email: wgbouwman@kpnmail.nl