De aanslag gemeentelijke belastingen dient in één termijn te worden betaald. De vervaldatum staat vermeld op het aanslagbiljet. 

Als u in termijnen wilt betalen, kunt u gebruik maken van automatische incasso. In dat geval dient u de gemeente hiertoe te machtigen.

Automatische incasso, machtiging

Aanslagen gelijk of lager dan € 50,00 worden in één termijn geïncasseerd. Aanslagen hoger dan € 50,00 worden in tien termijnen geïncasseerd met een maximum van € 45.000,00.

Uitzondering hierop is de aanslag grof afval; deze wordt altijd in één termijn geïncasseerd.

Als de machtiging wordt afgegeven na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zullen de bedragen worden geïncasseerd in de resterende termijnen.

Wanneer de automatische incasso wordt ingetrokken, dient een eventueel nog openstaand bedrag binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag te zijn voldaan. Als deze termijn reeds is verstreken, dan dient het openstaande bedrag per omgaande te worden betaald.

Invorderingskosten

Indien een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, ontvangt u een aanmaning om alsnog binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning inclusief de kosten te betalen.

  • De aanmaningskosten voor openstaande belastingbedragen tot € 454,00 bedragen € 7,00.
  • Voor openstaande belastingbedragen boven de € 454,00 zijn de kosten € 16,00.

Op grond van artikel 7 van de invorderingswet 1990 geschiedt de verrekening van de betaling allereerst op de kosten van de aanmaning, vervolgens op de rente en tenslotte op het openstaande bedrag van de aanslag.

Als u na een aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Hiervoor bent u betekeningskosten verschuldigd.

De betekeningskosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering en bedragen minimaal € 42,00. Het is daarom voor u van belang dat u tijdig betaalt. Indien u vragen over het dwangbevel heeft dient u contact op te nemen met het deurwaarderskantoor. Contactgegevens staan links bovenaan op het ontvangen formulier.

De bedragen van de invorderingskosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?