Samenstelling van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd. In Lingewaard gebeurde dat op 24 april 2014.

Burgemeester

burgemeester Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans


Email: m.schuurmans@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen
 • Representatie en Communicatie
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Juridische kwaliteitszorg
 • Molukse aangelegenheden
 • Voorzitter gemeenschappelijke regeling Bergerden
 • Bestuurslid veiligheidsregio Gelderland Midden
 • Lid stadsregioraad Arnhem-Nijmegen

Functies voortvloeiend uit het ambt (Qualitate qua):

 • Gemeentelijk afgevaardigde in het algemeen bestuur (veiligheid en hulpverlening) van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (krachtens raadsbesluit)
 • Lid Regionaal College van Politie Gelderland Midden
 • Voorzitter College van Bestuur en van de stadsregioraad Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem-Nijmegen in liquidatie
 • Gemeentelijk afgevaardigde / voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden (krachtens raadsbesluit)
 • Voorzitter Glastuinbouwpact
 • Lid bestuur van Greenport Holland
 • Lid Stuurgroep Delta Rijn Lid commissie Landelijke Meldkamer Oost Nederland

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • Lid permanente scoutingcommissie VVD (PSC) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Gelderse Sport Federatie (onkostenvergoeding)

Wethouders

wethouder Sluiter

J.H.A.P. (Johan) Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard)


Email: j.sluiter@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Werk en inkomen
 • Sociale zaken, arbeidsmarkt
 • WMO, transities AWBZ en participatiewet
 • Ouderen en minderheden
 • Volksgezondheid
 • Bestuurslid veiligheidsregio/gezondheid
 • Bestuurslid werkvoorzieningsschap Presikhaaf

Functies voortvloeiend uit het ambt (Qualitate qua):

 • Gemeentelijk afgevaardigde in het algemeen bestuur (volksgezondheid) van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (krachtens raadsbesluit)
 • Gemeentelijk afgevaardigde in het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (krachtens raadsbesluit)
 • Gemeentelijk afgevaardigde GO Sociaal domein WMO/Jeugd regio Arnhem
 • Lid Regionaal overleg Participatie Wethouders

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • Adviseur van de S.H.C.G. De Kraonige Zwaone (onbezoldigd)

Wethouder Peren

Th.W.M. (Theo) Peren (CDA)


Email: t.peren@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Verkeer, vervoer en waterbeleid
 • Economische zaken en acquisitie
 • Bedrijventerrein en verkoop
 • Glastuinbouw, herstructurering en Bergerden
 • Revitalisering oude wijken
 • Openbare werken
 • Grondzaken, exploitatie en beleid
 • Milieu, afval en coördinatie duurzaamheid
 • Bestuurslid Bergerden/ NEXTgarden
 • Inkoop en aanbesteding

Functies voortvloeiend uit het ambt (Qualitate qua):

 • Lid van het Gemeenschappelijke orgaan Arnhem-Nijmegen (krachtens raadsbesluit)
 • Gemeentelijk afgevaardigde voor de Gemeenschappelijke regeling Bergerden (krachtens raadsbesluit)
 • Lid stuurgroep voor herstructurering glastuinbouw
 • Adviseur namens de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard voor de Landinrichtingscommissie Overbetuwe Oost

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • Voorzitter Vereniging van eigenaren residentie Singelstein (onbezoldigd)

Wethouder Janssen

Th. (Theo) Janssen (lingewaard.NU)


Email: th.janssen@lingewaard.nl


Portefeuille:

 • Evenementenbeleid
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Accommodatiebeleid en vastgoedbeheer (gemeentelijke gebouwen)
 • Participatie (gebied-gebonden), wijkplatforms
 • Kunst, cultuur, bibliotheek
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (ODRA)
 • Lid euregioraad Rijn Waal
 • Lid bestuur MRA
 • Lid bestuur recreatieschap
 • Bestuurslid Park Lingezegen
 • Welzijn dieren

Functies voortvloeiend uit het ambt (Qualitate qua):

 • Afgevaardigde in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Overbetuwe (krachtens raadsbesluit)
 • Gemeentelijk afgevaardigde voor de Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal (krachtens raadsbesluit)
 • Lid dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
 • Lid van het algemeen bestuur en lid van het dagelijks bestuur (aangewezen door het algemeen bestuur) namens gemeenten Lingewaard en Overbetuwe van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • Gemeentelijk afgevaardigde in het gemeenschappelijk orgaan van de Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking regio Arnhem (krachtens raadsbesluit)
 • Voorzitter van de Stuurgroep Veiligheid en wijkbeheer
 • Lid van de vereniging van eigenaren “Laco”

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

Geen


Wethouder Witjes

H.W.M. (Helga) Witjes (VVD)


Email: h.witjes@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Onderwijs en volwasseneneducatie
 • Passend onderwijs, jeugd en jongeren
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Jeugdzorg (transformatie)
 • Financiën
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • ICT, informatievoorziening
 • Leefbaarheid kleine kernen + inwonersbetrokkenheid (gerelateerd aan decentralisaties)
 • Toekomstvisie gemeente en kernen
 • Fort Pannerden
 • Lid bestuur gemeenschappelijke regeling onderwijszaken
 • Facilitaire Zaken
 • Inburgering en Vluchtelingenwerk
 • Overheidsparticipatie
 • Internationale contacten

Functies voortvloeiend uit het ambt (Qualitate qua):

 • Voorzitter Algemeen Bestuur MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
 • Gemeentelijk afgevaardigde voor het Gemeenschappelijk orgaan en lid in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling voor onderwijszaken in de Regio Arnhem
 • Lid van het bestuur BVO DRAN
 • Gemeentelijk afgevaardigde GO Sociaal domein WMO/Jeugd regio Arnhem
 • Vice voorzitter GO Sociaal domein WMO/Jeugd regio Arnhem

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • ZZP’er, verzorgen van trainingen o.a. als docent van Bestuursacademie Nederland (bezoldigd)
 • Voorzitter  Stichting Netwerk Overheidsontwikkelmodel (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Jan Wynia

De heer J. Wijnia

E-mail: j.wijnia@lingewaard.nl

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij in de uitoefening van hun taak. Daarnaast heeft de gemeentesecretaris de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat (met uitzondering van de griffier en zijn griffie).

Nevenfunctie voortvloeiend uit functie:

 • Voorzitter P&O-netwerk Arnhem-Nijmegen-Ede
 • Secretaris Gelders Verenfonds, namens VNG Gelderland

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • Lid raad van commissarissen van Indigo BV (aandeelhouders Alliander en gemeente Nijmegen. Legt hoofdinfrastructuur aan voor warmteplan Nijmegen) (bezoldigd)
 • Voorzitter voetbalvereniging Trekvogels te Nijmegen (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht cultuurspinnerij De Vasim in Nijmegen (onbezoldigd)