Samenstelling van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Lingewaard. Zij bereiden raadsvoorstellen voor en voeren de door de gemeenteraad genomen besluiten uit. Wethouders worden aan het begin van een zittingsperiode door de gemeenteraad benoemd.

Burgemeester

Marianne Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

Email: m.schuurmans@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Inkoop en aanbesteding
 • Facilitaire zaken
 • ICT, informatiebeleid, informatieveiligheid en privacy

Verbonden partijen:

 • AB GR veiligheid en gezondheidsregio Gelderland Midden
 • Aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhoudersvergadering Nazorg bodem holding BV
 • GR Bergerden

Nevenfuncties:

 • Lid permanente scoutingcommissie VVD (PSC) (onbezoldigd)
 • Adviseur Hoofdbestuur VVD Haya en talentmanagement (tijdelijk) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Gelderse Sport Federatie (onkostenvergoeding)
 • Lid Raad van Toezicht Nederlandse Lokale Publieke Omroep (namens gemeenten) (bezoldigd)

Wethouders

Helga Witjes

H.W.M. (Helga) Witjes (VVD)

Loco-burgemeester

Email: h.witjes@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Financiën
 • Economische zaken
 • Grondexploitatie, acquisitie, bedrijventerreinen
 • Onderwijs, kinderopvang, leerplicht
 • Ruimte voor inwonersinitiatieven, leefbaarheid kleine kernen
 • (vernieuwing) dienstverlening

Projecten:

 • Crematorium Bemmel
 • Revitalisering Zilverkamp Huissen
 • Fort Pannerden

Verbonden partijen:

 • Lid GO regio Arnhem Nijmegen
 • Portefeuille overleg economie regio Arnhem Nijmegen
 • Portefeuille overleg volkshuisvesting regio Arnhem Nijmegen
 • Lid AB GR MGR sociaal domein Gelderland centraal
 • Plv. lid bestuur GR doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen
 • Plv. lid OL Euregio Rijn. Waal

Nevenfuncties:

 • ZZP’er, verzorgen van trainingen o.a. als docent van Bestuursacademie Nederland (bezoldigd)
 • Voorzitter  Stichting Netwerk Overheidsontwikkelmodel (onbezoldigd)

Johan Sluiter

J.H.A.P. (Johan) Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard)

2e loco-burgemeester

Email: j.sluiter@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare ruimte
 • Natuur en landschap
 • Glastuinbouw

Projecten:

 • Verplaatsing Jonge Kracht, visie Polseweg
 • Centrumplan Huissen
 • Uitvoering Kinkelvisie Bemmel

Verbonden partijen:

 • GR Bergerden
 • Portefeuilleoverleg mobiliteit regio Arnhem Nijmegen
 • Plv. werkvoorziening Midden Gelderland
 • Plv. lid AB GR park Lingezegen
 • Plv. lid AB GR werkvoorziening Midden Gelderland Presikhaaf

Nevenfuncties:

 • Adviseur van de S.H.C.G. De Kraonige Zwaone (onbezoldigd)

Aart Slob (CDA)

3e loco-burgemeester

Email: a.slob@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Werk en inkomen, participatiewet
 • Zorg, WMO
 • Jeugdhulp
 • Welzijn (relatie SWL)
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid
 • Statushouders/inburgering

Verbonden partijen:

 • AB Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf)
 • Bestuurscommissie veiligheid en gezondheid VGGM
 • Portefeuilleoverleg duurzaamheid regio Arnhem Nijmegen
 • Bestuurscommissie inkoop Gelderland midden
 • Bestuurscommissie werkgeversservicepunt Gelderland centraal
 • lid AB veiligheid en gezondheidsregio Gelderland centraal
 • Plv. lid AB GR MGR sociaal domein Gelderland centraal
 • Bestuur GR doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen

Theo Janssen

Th. (Theo) Janssen (lingewaard.NU)

4e loco-burgemeester

Email: th.janssen@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Recreatie en toerisme
 • Cultuur
 • Sport
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Vastgoed en accommodatiebeleid
 • Milieu en afval
 • Wijk- en dorpsplatforms
 • Internationale samenwerking

Verbonden partijen:

 • AB GR recreatieschap Over-Betuwe
 • Lid OL Euregio Rijn Waal
 • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
 • Lid AB GR Omgevingsdienst Regio ArnhemGemeentesecretaris

Jan Wijnia

De heer J. Wijnia

E-mail: j.wijnia@lingewaard.nl

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij in de uitoefening van hun taak. Daarnaast heeft de gemeentesecretaris de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat (met uitzondering van de griffier en zijn griffie).

Nevenfunctie voortvloeiend uit functie:

 • Voorzitter P&O-netwerk Arnhem-Nijmegen-Ede
 • Secretaris Gelders Verenfonds, namens VNG Gelderland

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • Lid raad van commissarissen van Indigo BV (aandeelhouders Alliander en gemeente Nijmegen. Legt hoofdinfrastructuur aan voor warmteplan Nijmegen) (bezoldigd)
 • Voorzitter voetbalvereniging Trekvogels te Nijmegen (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht cultuurspinnerij De Vasim in Nijmegen (onbezoldigd)