Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Caprice

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat een concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Windpark Caprice ter inzage ligt.

We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Lingewaard, ook voor toekomstige generaties. Windenergie levert een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. We hebben windenergie nodig om onze klimaatdoelstellingen te behalen en fossiele energiebronnen als kolen en aardgas te vervangen. Hierdoor verlagen we de uitstoot van CO2. Initiatieven voor windenergie roepen vaak vragen op bij omwonenden en inwoners. Daarom betrekken de initiatiefnemer en de gemeente omwonenden bij de planvorming zoals nu bij Windpark Caprice. Onder meer door het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD) Windpark Caprice. In deze notitie is aangegeven dat initiatiefnemer voornemens is twee windturbines te realiseren bij steenfabriek Huissenswaard, Scherpekamp 3 Angeren. De NRD beschrijft de reikwijdte en het detailniveau van de op te stellen milieueffectrapportage en is daarmee een belangrijke stap in de procedure.

Locatie?

Steenfabriek Huissenswaard, Scherpekamp 3 Angeren.

Wat is het plan?

Initiatiefnemers willen twee windturbines met een gezamenlijk vermogen van 7 tot 10 MW realiseren bij de steenfabriek Huissenswaard In overleg tussen gemeente en initiatiefnemer  is er voor gekozen om een milieueffectrapportage op te stellen.

Wat ligt ter inzage?

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Caprice ligt vanaf donderdag 20 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage. In deze notitie wordt onder meer het voorgenomen initiatief beschreven en aangegeven wordt welke milieueffecten worden onderzocht. Daarbij wordt ook aangegeven op welke wijze deze effecten worden beoordeeld.

Waar is dit terug te vinden?

Bij het Klantcontactcentrum (tijdens openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel. De notitie is onder aan dit bericht te downloaden.

Wilt u reageren?

Iedereen kan tijdens de terinzagelegging van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 schriftelijk reageren (zienswijze indienen) bij burgemeester en wethouders van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Heitkamp op telefoonnummer (026) 32 60 111.

Te downloaden: