Nieuwe WOZ-waarde voor woning en bedrijfspand in 2017

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Voor het jaar 2017 is de WOZ-waarde voor woningen en bedrijfspanden opnieuw vastgesteld. De wet WOZ schrijft voor hoe dat moet en garandeert een objectieve zorgvuldige waardebepaling.

Informatie over uw eigen pand kunt u vinden op de site van de gemeente Lingewaard, www.lingewaard.nl/belasting2017.
Hierna is een uiteenzetting gegeven over de waardering van woningen.

Waarvoor dient de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt door:

  • de gemeente, voor het berekenen van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB);
  • de belastingdienst, voor het bepalen van het eigen woningforfait bij de inkomstenbelasting;
  • het waterschap, voor het berekenen van de waterschapsheffing.

De waardepeildatum

De WOZ-waarde van een pand wordt bepaald op een vaste datum. Deze datum ligt vast in de Wet WOZ en voor het jaar 2017 is dat 1 januari 2016. Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die gerealiseerd zijn in het jaar voor de waardepeildatum, het jaar 2015, en het eerste half jaar van 2016. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de prijzen in die periode. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, is ook gebruik gemaakt van eerdere of latere marktgegevens.

Verbouwingen en/of aanbouwen die in de loop van het jaar 2016 zijn gerealiseerd moeten op grond van de Wet WOZ ook in de waardevaststelling worden betrokken. Dit wordt op de WOZ-beschikking vermeld met de aanduiding “Naar de toestand op 1 januari 2017”.

De waarde van een woning bij verkoop

De gemeente stelt vast welke prijs voor een pand zou zijn betaald als het rondom 1 januari 2016 zou zijn verkocht. Er mag geen rekening worden gehouden met bijvoorbeeld verhuur of erfpacht. De waarde wordt vastgesteld alsof het pand niet verhuurd is en de grond in eigendom is.

Daarvoor wordt het pand vergeleken met panden die werkelijk zijn verkocht. De WOZ-waarde is dus afgeleid van gerealiseerde verkopen en is in principe niet hoger of lager dan de waarde op de huizenmarkt. De gemeente heeft geen invloed op de verkopen want deze komen tot stand door vraag en aanbod. De waarde is dus reëel, want deze is gebaseerd op werkelijke verkoopcijfers.

De waardeontwikkeling in 2016

De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die geldt op 1 januari van één jaar eerder. De WOZ-waarde op de beschikking van 2017 is dus de waarde van het pand zoals die is vastgesteld per 1 januari 2016. De gemeente heeft deze waarde bepaald met behulp van marktgegevens die het waardeniveau per 1 januari 2016 weergeven. Daarbij is het volgende van belang.

Op basis van de verkopen is bij de woningen sprake van een stijging van de waarden met gemiddeld 3,4%. Dit betreft dus de algehele, gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente Lingewaard op basis van de gerealiseerde verkopen in het jaar 2015 en het eerste halfjaar 2016. Uiteraard kan het genoemde  percentage dus voor elk individueel object afwijken.