Stand van zaken Dorpensingel

In november 2017 riep de gemeenteraad van Nijmegen en Lingewaard beide colleges op om voor het einde van 2017 te komen tot een voorstel voor de Dorpensingel. Dat kostte meer tijd, maar inmiddels hebben beide gemeenten een nieuw voorstel voor het aanleggen van een Dorpensingel ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. De Dorpensingel moet de Ovatonde bij Ressen met de Vossenpelsestraat tussen Bemmel en Lent verbinden.

Opnieuw in gesprek met provincie

De colleges van Nijmegen en Lingewaard zijn opnieuw in gesprek gegaan met de provincie over de motie “Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit” over de Dorpensingel. De meerwaarde van de Dorpensingel kan vooral gevonden worden in de ontwikkeling van het hele gebied. De provincie gaf aan nogmaals mee te willen denken over de aanpak van de motie en de financiering daarvan. Zij zeggen niets toe, maar staan er dus ook niet negatief tegenover. De provincie verwacht een extra financiële bijdrage van de twee gemeenten ten opzichte van wat de gemeenten tot nu toe aan geld hebben vrijgemaakt.

Kostenberekening Dorpensingel volgens motie november 2017

De colleges hebben de kosten van een 50km-variant globaal laten berekenen. Conclusie hiervan is dat de investeringskosten van de Dorpensingel in deze variant ongeveer € 1 miljoen lager zijn dan van een 80km-variant. Op basis hiervan en van eerdere verkenningen blijkt dat de kosten van alle maatregelen (aanleg Dorpensingel en maatregelen op de Vossenpelsseroute, Vossenhol en Ressensestraat) minimaal € 11,4 miljoen bedragen. Conclusie is dat er minstens nog € 4,9 miljoen nodig is om alle maatregelen te treffen, bovenop de bedragen die beide gemeenten al gereserveerd hadden.

Voorgestelde kostenverdeling

De bestuurders van Nijmegen en Lingewaard zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan over de kostenverdeling. Op basis van dit overleg en op basis van de voorwaarden die de provincie stelt, wordt de volgende kostenverdeling voorgesteld: Nijmegen doet een extra bijdrage van € 1,4 miljoen en betaalt in totaal € 6,4 miljoen. Lingewaard betaalt € 0,7 miljoen meer en doet een totale bijdrage van € 2,1 miljoen. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage van € 2,8 miljoen. De colleges van Nijmegen en Lingewaard hebben de aanvraag voor cofinanciering ingediend.

N.B. Eventuele kosten voor de oversteek van het RijnWaalpad met de Dorpensingel zijn niet in deze begroting meegenomen, omdat er door de gemeente Nijmegen en provincie dan een apart onderzoek gedaan moet worden welke aanpassingen nodig zijn.

Gebiedsvisie Dorpensingel

Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen bij de provincie , hebben de gemeenten Lingewaard en Nijmegen de afgelopen maanden samen aan een gebiedsvisie gewerkt. De gebiedsvisie is een onderlegger van de aanvraag voor een bijdrage voor de Dorpensingel. De visie beschrijft de identiteit van het gebied tussen de Waal en de A15. Daarin staat ook de meerwaarde van de Dorpensingel voor het versterken van de landelijke identiteit.

Hoe gaat het nu verder?

De provincie besluit naar verwachting uiterlijk juni/juli van 2018 of zij bijdragen aan de Dorpensingel en zo ja, hoeveel. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard houden hun raad en bewoners op de hoogte van het besluit en vervolgstappen.

Te downloaden: