De nieuwe wijkaanpak Zilverkamp

De Zilverkamp bestaat ruim veertig jaar. Helpt u mee de wijk klaar te maken voor de toekomst?

Wijkbewoners hebben samen met professionals een wijkontwikkelingsplan gemaakt voor de Zilverkamp. Begin 2018 is het wijkontwikkelingsplan aangeboden aan zowel de raad als het college.

Een plan voor de toekomst, wijkcommunity in opbouw

Al jaren lang zijn wijkbewoners actief om de wijk op te willen knappen. In de jaren zeventig was het een voorbeeldwijk, waar mensen uit het hele land naartoe kwamen op excursie, om er een voorbeeld aan te nemen. De afgelopen jaren is een verbetertraject voor deze wijk in gang gezet, mede door aandringen van de beide wijkplatforms. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een Wijkontwikkelingsplan (WOP) in 2017. Vele wijkbewoners hebben hier aan meegeschreven, in meegedacht. Ook zijn allerlei professionals betrokken geweest, zoals SWL, Waardwonen, Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland en uiteraard de gemeente Lingewaard. Wijkbewoners hebben het WOP begin 2018 aangeboden zowel raad als college. In het WOP is onder meer een lijst van 44 project ideeën opgenomen. Wijkbewoners en professionals zijn dit jaar van start gegaan met het uitvoeren van diverse projecten. Zo is er bijvoorbeeld:

 • een wijkkrant opgezet;
 • een minibieb opgeleverd;
 • van bomen die gekapt diende te worden in de wijk zijn kunstobjecten en bankjes gemaakt;
 • een informatiemiddag over energie en duurzaamheid voor bewoners gehouden.

Dit allemaal onder regie en naar idee van wijkbewoners in samenwerking met de professionals.

Verbetering in fysieke leefruimte is gestart

De gemeente heeft alvast een start gemaakt met verbeteringen in de fysieke leefruimte. Dit gebeurt in een stukje van de wijk. De straten rond de Landslag, Drieslag, Dissel, Lemoen en Schamel zijn al aan de beurt geweest. De ontwerpen voor Aak, Praam, Bolder, Sluis, Tjalk, Thuishaven, Bylander, Vlet, Schouw en Sportdreef zijn in ontwikkeling.

Aanpak

De clusters worden per straat of straten uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst gaat de gemeente samen met u in gesprek over uw wensen voor de straat. 
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een ontwerpteam gevormd. Dit is een groep bewoners die zelf aan de slag gaat om een ontwerp te maken voor verbeteringen in de straat. Zij krijgen hierbij hulp van onze vakspecialisten. Dit ontwerp wordt tijdens een vervolgbijeenkomst aan de andere bewoners gepresenteerd.

Partners

Bij dit proces zijn diverse partijen betrokken:

 • Allerlei wijkbewoners
 • Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen
 • Wijkplatform Zilverkamp Zuid
 • Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), houdt zich bezig met de sociale verbinding in de wijk.
 • Woningcorporatie Waardwonen verhuurt sociale huurwoningen in de Zilverkamp
 • Spectrum, partner met Elan, is aangesloten om bewoners te helpen en te ondersteunen bij inwonersinitiatieven.
 • De provincie Gelderland faciliteert de nieuwe wijkaanpak

Wij als gemeente werken samen met deze partners. We richten ons in het bijzonder op verbeteringen in de openbare ruimte (zie ‘Plan voor verbetering fysieke leefruimte’)

logo's van diverse partijen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?

Neem gerust contact op met projectleider Willem Bijker via w.bijker@lingewaard.nl.

Te downloaden: