Doortrekking A15

De  A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 om een betere doorstroming van verkeer in de regio te bereiken. Het ontwerptracébesluit heeft inmiddels ter inzage gelegen.

In de jaren  2016 en 2017 worden  de noodzakelijks procedures  doorlopen en de aanbesteding voorbereid en doorlopen. De verwachting is dat vanaf  2018-2019 met de aanleg kan worden begonnen en dat in de periode 2021-2023 de doortrekking is gerealiseerd.

Om het plan A15 verder te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen is door Rijkswaterstaat - eindverantwoordelijke voor het project - het projectbureau ViA15 opgezet.

Tracé

Nadat verschillende tracés zijn onderzocht heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in juli 2012  definitief gekozen voor de oplossingsrichting ‘Doortrekking A15 Noord’. Daarbij is door de minister - vanwege het ontbreken van de noodzakelijke financiële middelen besloten tot een brug over het Pannerdensch Kanaal. Verder wordt de A12 verbreed en komt er een verruimde bocht om Groessen. Naast het doortrekken van de A15 wordt de huidige A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen in beide richtingen met één rijstrook uitgebreid naar 2x3 rijstroken.

Tolbrug

Het Rijk en de provincie Gelderland hebben voor de doortrekking van de A15 een bestuursovereenkomst gesloten waarin onder meer de financiële bijdragen en verantwoordelijkheden van partijen is vastgelegd. Tevens is hierin vastgelegd dat een deel van de  financiering van het project afkomstig is uit tolheffing.

Op 1 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd om tijdelijk tol te heffen op de brug over het Pannerdensch Kanaal.  

Gevolgen gemeente Lingewaard

De verbreding en doortrekking van de A15 heeft gevolgen voor de directe omgeving en voor het onderliggend wegennet  in Lingewaard. Een goede, toekomst vaste, ruimtelijke inpassing van de doorgetrokken A15 en het onderliggend wegennet is dan ook van groot belang. Het door de gemeente opgestelde Ambitiedocument geeft inzicht in de gewenste resultaten, en de manier waarop de gemeente deze wil behalen.

De gemeenten Lingewaard, Duiven, Overbetuwe en Zevenaar en de provincie hebben samen met deskundigheid van het Gelders Genootschap en adviesbureau BRO gewerkt aan een haalbaar, realistisch inpassingsvoorstel, het zogenaamde Regiovoorstel. Dit voorstel heeft ertoe geleid dat Rijk en provincie op 5 november 2015 een aanvullende bestuursovereenkomst hebben gesloten, waarin afspraken over aanvullende maatregelen zijn vastgelegd.  

Maatregelen Lingewaard

De belangrijkste maatregelen die in het Regiovoorstel voor Lingewaard worden genoemd, zijn:

  1. Het realiseren van een aardenwal (7 meter hoog) met daar bovenop een geluidsscherm (1 meter hoog) ter hoogte van woonwijken Het Hoog en Klein Rome te Bemmel;
  2. Het verbreden van het viaduct over de A15 ter hoogte van De Plak, inclusief de eventuele verbreding van de opritten naar dit viaduct ten behoeve van veilige, vrijliggende fietsvoorzieningen;
  3. Het realiseren van vijf korte fietstunnels onder de Betuweroute, de A15 en de N839 ter hoogte van de aansluiting van de N839 op de doorgetrokken A15;
  4. Vanaf de kruising met de Betuweroute tot de brug over het Pannerdensch Kanaal komt de A15 op pijlers en wordt ingepast met grootschalige aanplant van bomen (boomgaarden);
  5. De realisatie van een calamiteitenaansluiting ter hoogte van Angeren;
  6. Het verbreden van de N839/Van Elkweg tussen de Papenstraat en de Karsstraat naar twee rijstroken per rijrichting;
  7. De realisatie van een (snel)fietsroute tussen het RijnWaal pad en de brug over het Pannerdensch Kanaal.

Deze maatregelen worden verwerkt in het tracébesluit, een provinciale inpassingsplannen of bestemmingsplannen.

Informatie

Naast overleg met ViA15, andere gemeenten en  overheidsinstanties houdt de gemeente de wijkplatforms over de voortgang op de hoogte en worden er op initiatief van ViA15 - waar nodig - informatiebijeenkomsten gehouden waar burgers op de hoogte worden gebracht van de voortgang van het project en waar zij een bijdrage kunnen leveren aan de discussie rondom realisatie van de plannen.

Voor  de nog op te stellen bestemmingsplan(en) en provinciaal inpassingsplan gelden de gebruikelijke procedures, en wordt via de gebruikelijke communicatiekanalen gecommuniceerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het projectbureau ViA15 (http://www.via15.nl/). Hier vindt u meer informatie over o.a. het tracé, de planning en contactmogelijkheden. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider Freek Mulder die namens gemeente Lingewaard bij dit project betrokken is.