Onderzoek naar cumulatieve geluidbelastingen A15

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen voor het project ViA15. Dit project omvat doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen naar de A12 en verbreding van twee naar drie rijstroken van de A12 tussen Duiven en knooppunt Oudbroeken. De  gemeenten in dit gebied worden bij dit project betrokken.

Geluidonderzoek ViA15

Rijkswaterstaat heeft, op basis van verschillende rekenmodellen en toekomstige verwachtingen van bijvoorbeeld de verkeersintensiteit op de toekomstige A15, een geluidonderzoek laten uitvoeren. Daarbij is gekeken naar wat de geluideffecten op de omgeving zijn van de komst van de A15 en verbreding van de A12. In dit akoestisch onderzoek is de geluidssituatie – zoals die na afronding van het project ontstaat – getoetst aan het wettelijk kader van de Wet milieubeheer. Op basis van de verwachte verkeersomvang en de geluidstoename worden maatregelen genomen om de geluidtoename te beperken. U kunt dan denken aan een stillere verharding, een geluidswal en/of geluidsschermen.

Bij woningen waar ook met geluidbeperkende maatregelen niet kan worden voldaan aan de wettelijke toetswaarde aan de buitenzijde, dient Rijkswaterstaat te onderzoeken of met maatregelen aan de woning kan worden voldaan aan de wettelijke normen voor de geluidbelasting ín de woning. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit. Dit is naar verwachting in 2019. Deze maatregelen omvatten over het algemeen plaatsing van dubbel glas of het aanbrengen van isolatie van muren en daken.

Aanvullend cumulatief geluidonderzoek

De gemeenten Zevenaar, Duiven en Lingewaard hebben een aanvullend onderzoek laten doen naar de veranderingen in de totale, cumulatieve geluidbelasting. Hierin zijn ook andere (plaatselijke) geluidbronnen meegenomen zoals bijvoorbeeld een spoorlijn of een andere weg in de buurt. Alle afzonderlijke geluidbronnen in het gebied voldoen aan de normen uit de Wet milieubeheer. Opgeteld kunnen ze echter wel een toename van geluid veroorzaken. Een afname is ook mogelijk als er geluidbeperkende maatregelen worden getroffen. De gemeenten vinden het belangrijk dat dit aanvullend onderzoek naar geluidcumulatie (optelsom van verschillende geluidbronnen) voor iedereen beschikbaar is. De resultaten van dit onderzoek zijn nu op een webpagina te bekijken.

Goed om te weten:

  • Op de website kunt u de geluidbelastingen in de huidige situatie zien (2018) en de verwachte geluidbelasting toekomstige situatie (2033) met en zonder het project ViA15.
  • Op een aantal plekken is een toename van cumulatieve geluid te verwachten. Op andere plekken wordt een afname verwacht.
  • Op de website zijn alle woningen opgenomen die binnen 1000 meter afstand van rijkswegen liggen.

Hoe werkt het iReport?

U gaat naar de website ‘Cumulatie geluid in Duiven, Zevenaar en Lingewaard’. De website start op het tabblad ‘’Welkom’’. Hier ziet u een inleiding op de website en informatie hoe u de site kunt bedienen. Lees daarom eerst aandachtig deze instructie door.

Kies in de tabbladenbalk het tabblad “Ontwikkelingen en effecten” en vervolgens voor “Wat is het effect op de geluidsbelastingen?’’. U krijgt dan aan de rechterzijde een kaart van het gebied te zien waarop u kunt in- en uitzoomen. Met behulp van kleuren is globaal aangegeven wat het effect van de ontwikkelingen in het gebied op de cumulatieve geluidsbelasting is.

Reageren?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over een specifieke locatie? Via het tabblad “Reageren” in het iReport kunt u een reactie achterlaten. Wij lezen de reacties wekelijks uit en nemen daarna z.s.m. contact met u op.

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij de gemeente met uw vragen terecht. U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider via het  algemene contactformulier op de website. Wilt u meer weten?

Achtergrondinformatie project ViA15

Meer informatie over de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 kunt u vinden op de websites van Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland.