Rioolvervanging / Wegenonderhoud Bosweistraat Bemmel

Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering in Bosweistraat en omgeving, van slechte kwaliteit is. De riolering moet dan ook worden vervangen. Daarbij worden ook de werkzaamheden meegenomen die noodzakelijk zijn aan de beduikerde Bemmelse zeeg, van Cuperstraat tot aan de Meerweg.

Ook de kwaliteit van het wegdek en de trottoirs is erg matig en de wijk is op dat punt toe aan groot onderhoud en die werkzaamheden worden meegenomen binnen dit project.

Geplande werkzaamheden

In onderstaande projectgebied wordt de riolering vervangen en vindt wegonderhoud plaats. Daarnaast worden er nog diverse maatregelen getroffen rondom de Anna Vaecstraat, om wateroverlast in de toekomst te beperken.

De riolering wordt vervangen in de onderstaande straten:

 • Bosweistraat (gedeeltelijk);
 • Anna Vaecstraat;
 • Imkerstraat;
 • Cuperstraat (gedeelte tussen de Teselaar en de Bosweistraat);
 • Van Bronkhorststraat (gedeelte tussen de Bosweistraat en de Van Ambestraat);
 • Van Ambestraat (gedeelte tussen Van Bronkhorststraat en de Cuperstraat).

In aanvulling op de vervanging van het vuilwaterriolering gaat de gemeente regenwater bergen in de fundatie van de wegen. Het dakwater mag ook naar de waterberging onder de straat afgevoerd worden (op vrijwillige basis).

Daarnaast worden aanvullend onderhoudswerkzaamheden aan de wegverhardingen uitgevoerd aan de volgende aanliggende straten:

 • Bosweistraat (in zijn geheel);
 • Cuperstraat (gedeelte tussen de Van Ambestraat en de Bosweistraat).

Maatregelen Anna Vaecstraat:

Om de kans om wateroverlast in de toekomst te verkleinen worden de volgende aanvullende maatregelen getroffen:

 • De oude beduikerde Bemmelse Zeeg wordt tussen Anna Vaecstraat en de Cuperstraat onbruikbaar gemaakt;
 • De oude beduikerde Bemmelse Zeeg wordt tussen Meerweg en de Anna Vaecstraat gerenoveerd;
 • Er worden aanpassingen doorgevoerd in het vuilwaterriool in de Anna Vaecstraat;
 • Er worden aanpassingen doorgevoerd over de wijze van hemelwaterafvoer in de Anna Vaecstraat;
 • Er worden kleinschalige aanpassingen in de bovengrondse inrichting doorgevoerd in de Anna Vaecstraat.

Werkzaamheden nutspartijen

Naast gemeentelijke werkzaamheden aan de riolering en wegen hebben de beheerders van de water en gasleidingen ook aangegeven werkzaamheden te willen verrichten:

 • Vitens: Vervangen van de waterleiding in de Anna Vaectraat.
 • Liander: Vervangen van de gasleidingen in de Anna Vaecstraat, Imkerstraat, Cuperstraat, Van Bronckhorststraat en een gedeelte van de Bosweistraat.

Het gaat om de hoofdleidingen in de straat. Beide partijen weten nog niet of de huisaansluitingen naar uw woning ook vervangen moeten worden.

Planning

Het project is opgedeeld in meerdere (deel)fasen. Dit doen we om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. De planning is als tekening opgenomen bij de te downloaden informatie. Het kan zijn dat door weersomstandigheden wijzigingen doorgevoerd worden in de planning. Indien dit het geval is worden de omwonenden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de aannemer.

Voor vragen en meer informatie

Heeft u nog vragen over het project, dan kunt u zich richten tot de projectleider van het werk, de heer J. (Jaap) Bergmans, bereikbaar op telefoonnummer 026-32 60 469 of via e-mail: j.bergmans@lingewaard.nl.