Windenergie in Lingewaard

Heel Nederland moet omschakelen naar een toekomst van 100% duurzame energie. Ook de gemeente Lingewaard zal hieraan moeten bijdragen. Windenergie is op dit moment de belangrijkste techniek voor de overgang naar duurzame energie. Een moderne windturbine op land kan in Nederland stroom voor ongeveer 1.500 huishoudens leveren.

Onderzoek naar locaties voor windturbines in Lingewaard

In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om windturbines te plaatsen binnen Lingewaard. Uit het onderzoek komt dat er vijf locaties zijn waar windturbines technisch mogelijk zijn. Het tuinbouwgebied NEXTgarden is hier een van.

Raadsvoorstel voorkeurslocatie NEXTgarden van de agenda gehaald

Het Lingewaardse college van B&W heeft  aan de gemeenteraad voorgesteld om locatie langs de Linge bij  tuinbouwgebied NEXTgarden aan te wijzen als voorkeurslocatie. Op deze locatie is ruimte voor maximaal drie windmolens.  Het raadsvoorstel is in december 2017 echter niet besproken. In de aanloop naar de behandeling in de raad bleek dat er nog veel vragen en zorgen leefden. Het college heeft toen gezegd even de tijd te willen nemen om meer onderzoek te doen en verder met omwonenden en tuinders  in gesprek te gaan.

Gemeenteraad wel positief over windenergie in Lingewaard

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 14 december 2017 wel een motie aangenomen die zich positief uitspreekt over windenergie in Lingewaard. De gemeenteraad roept het college op om door te gaan met het gebiedsproces voor windenergie op Bergerden, maar ook de andere potentiële locaties in de gemeente “vanuit een positieve grondhouding te bezien”. Mogelijke locaties zijn in ieder geval de toekomstige A15, bij de steenfabriek Caprice en bij windpark Nijmegen Betuwe in Ressen. De gemeenteraad vraagt om de omgeving te betrekken om zo aan te tonen dat er voldoende draagvlak is vanuit de omgeving  en lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld.  

De tekst van de motie kunt u nalezen op de pagina van de gemeenteraad onder agendapunt 23.

Gebiedsproces NEXTgarden/ Bergerden

De komende periode  wil de gemeente gebruiken om het gebiedsproces voor de locatie NEXTgarden/ Bergerden voor te bereiden en een participatieplan te maken. Hiervoor gaan wij persoonlijk in gesprek met direct omwonenden binnen een straal van 1.000 m. Doel van de gesprekken is om vragen te beantwoorden en  te inventariseren welke vragen er leven. Ook wil de gemeente graag horen de direct omwonenden betrokken willen worden.

Update 19 april 2018:

Het natuuronderzoek op deze plek (met name vogels/vleermuizen) wordt dit voorjaar afgerond, waarna de resultaten naar verwachting in mei 2018 beschikbaar komen. Hiermee komt feitelijke informatie beschikbaar over natuurwaarden en de mogelijke impact van windturbines op deze waarden. Het beleidsmatige spanningsveld tussen plaatsing van windturbines en de strook Gelders Natuurnetwerk langs de Linge blijft bestaan.

In overleg met de naastgelegen tuinders wordt gekeken naar de gevolgen van een eventuele plaatsing van windturbines voor de bedrijven. Vooral over de mogelijke invloed van slagschaduw op de werknemers bestaan zorgen. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Verder zijn er met de meeste omwonenden gesprekken gevoerd, waarbij met name zorgen over mogelijke schade (waardedaling) en geluid worden benoemd. Ook hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.

Verzoek Windpark langs de toekomstige A15

Het bedrijf Blue Bear Energy heeft het plan om langs de toekomstige A 15 in Angeren/ Boerenhoek een windpark met vijf windturbines te ontwikkelen. Dit plan bestaat al langer. Nu heeft Blue Bear Energy bij de gemeenten een verzoek tot planologische medewerking ingediend. Gemeente en Blue Bear Energy praten op dit moment over de planning en aan welke voorwaarden het proces moet voldoen. Dat betekent dat de gemeente hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de komst van windmolens op deze plek. Maar voordat het zover is loopt een traject, waarvoor Blue Bear Energy nog onderzoeken moet doen. Zo moet er bijvoorbeeld een Milieueffectrapportage komen. Inwoners kunnen in de loop van het proces op meerdere momenten hun reactie geven. Als de procedure start, wordt dat bekend gemaakt via lokale kranten en websites. 

Locatie steenfabriek Huissenswaard/ Caprice

Initiatiefnemer Renewable Factory heeft de wens om samen met om op haar locatie twee windturbines op te richten. Dit mede om stappen te zetten in de verduurzaming van het energieverbruik van de steenfabriek. De initiatiefnemer heeft bij de gemeente (nog) geen verzoek tot realisatie van windturbines ingediend. Op dit moment onderzoekt de initiatiefnemer op welke wijze er tot een vergunbare situatie kan worden gekomen. In verband hiermee is de initiatiefnemer in overleg met de gemeente Lingewaard, en in gesprek met Rijkswaterstaat (over de randvoorwaarden vanuit de Waterwet) en met de Provincie Gelderland (over de randvoorwaarden vanuit de Wet Natuurbescherming).

Heeft u nu nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Hospers of mevrouw Maria Hage via telefoonnummer (026) 32 60 111 of via duurzaam@lingewaard.nl.