Ook in 2021 hadden we nog volop te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Veel liep anders dan gepland en gedacht. Maar één ding bleef hetzelfde: de zorg en steun voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties stond voorop. Het afgelopen jaar hebben we veel bereikt samen met inwoners en ondernemers. Met mooie inwonersinitiatieven zoals de speeltuin aan de Vlierstraat en de pumptrack in Gendt. Op die manier maakten we Lingewaard mooier, veiliger en groener.

In 2021 zijn er 149 woningen opgeleverd en 28 nieuwe huurwoningen. Er zijn veel plannen voor de komende periode, want er blijft grote vraag naar woningen in Lingewaard. Er blijft ook veel vraag naar
bedrijfskavels: in 2021 verkochten we alle beschikbare kavels. We zijn gestart met de voorbereidingen voor Agropark Bergerden. Ook zetten we meer stappen naar een duurzaam Lingewaard. En we blijven werken aan goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Het overschot over 2021 is ruim 4,7 miljoen euro. Ruim 1,5 miljoen reserveren we voor het sociaal domein. De overige bijna 3,2 miljoen voegen we toe aan onze algemene reserve om tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. We blijven waakzaam als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie (prijsstijgingen). Op deze pagina's geven we u een overzicht van 2021. Daarmee geven we u een beeld van wat we hebben gedaan. Voor alle nuances, details en toelichtingen verwijs ik u graag naar lingewaard.pcportal.nl.

Wethouder Nick Hubers
Wethouder Nick Hubers

Wat hebben we gedaan? Uitgelicht per kern.

Bemmel

 • 39 woningen opgeleverd
 • Verkeersstudie Dorpensingel samen met gemeente Nijmegen
 • Voorbereiding nieuwbouw OBC Bemmel
 • Waterspeelplek aangelegd bij de Ward
 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de Houtakker

Ressen

 • Nieuw asfalt naar ingang sportpart Ressen

Haalderen

 • 2 woningen opgeleverd
 • Plannen voor 6 tijdelijke woningen

Angeren

 • 9 woningen opgeleverd
 • Nader onderzoek voor Windpark Caprice
 • Kamervoort heringericht en riool vervangen

Huissen

 • 34 woningen opgeleverd
 • Voorbereiding nieuwbouw IKC Het Sterrenbos
 • Nieuwe speeltuin Vlierstraat samen met wijkorganisaties
 • Mini-pannaveldje gemaakt aan de Walstraat
 • Plannen Aloysiuslocatie vastgesteld
 • Plan 60 woningen Driegaarden is definitief

Doornenburg

 • 6 woningen opgeleverd
 • Voorbereiding nieuwbouw IKC De Doornick
 • Fort Pannerden op de Unesco Werelderfgoedlijst
 • Voorbereiding vergroening dorpsplein

Gendt

 • 60 woningen opgeleverd
 • Riool vervangen en herinrichting Nijmeegsestraat
 • Voorbereiding nieuwbouw IKC De Vonkenmorgen
 • Pumptrack aangelegd bij Sportpart Walburgen
 • Plan Markt 20-24 is definitief

Jaarrekening op hoofdlijnen 2021

Wonen

In 2021 leverden we 149 woningen op. Dat is wat minder dan gepland. Dat komt onder andere door het uitlopen van procedures en vertraging vanuit de ontwikkelaar. Afgelopen jaar gingen we verder met het nog mooier maken van de Zilverkamp. Ook zetten we nog meer in op minder restafval en meer hergebruik. En we bleven werken aan een schone en goed onderhouden openbare ruimte. Bij de uitvoering en handhaving van ons beleid werkten we samen met de ODRA. Om fi jn te kunnen leven, wonen, werken en recreëren is het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen. Samen met onze veiligheidspartners vergrootten we de bewustwording en weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Dat deden we via voorlichtingssessies, brochures en social media. Ook namen we maatregelen om overlast van jongeren tegen te gaan.

Cijfers

 • 149 woningen opgeleverd, 28 nieuwe huurwoningen
 • 34 ideeën aangemeld voor Lingewaard Doet
 • 279 extra inwoners in 2021

Mobiliteit

Verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid heeft prioriteit in Lingewaard. Met het gemeentelijk mobiliteitsplan zorgen we voor een betere bereikbaarheid van onze woonkernen en bedrijventerreinen. En voor meer verkeersveiligheid, minder hinder van doorgaand verkeer en meer gebruik van OV en fi ets. In 2021 stelden we een actueel uitvoeringsprogramma vast bij ons gemeentelijk mobiliteitsplan Plus. Voor de langere termijn stelden we een mobiliteitsvisie op. Bereikbaarheid, woon-werkverkeer en recreatieverkeer gaan vaak over de gemeentegrens heen. Daarom is voor de maatregelen regionaal draagvlak nodig. Daarnaast hebben we in 2021 een slag gemaakt in het voorbereiden van voorzieningen voor elektrisch rijden. Voor de auto zijn er extra oplaadpunten gekomen. Samen met inwoners maakten we een plan voor fiets-oplaadpunten.

Cijfers

 • Verschillende verkeersveiligheidscampagnes 
 • Meer laadpunten voor elektrische auto's

Klimaat & milieu

In 2021 legden we de focus op energie besparen, het opwekken van duurzame energie en warmtetransitie. We hebben de transitievisie warmte vastgesteld en een Lingewaards Warmte Infrabedrijf opgericht. Ook is de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. En we bekeken de mogelijkheden van hogetemperatuur-opslag, zonnethermie, windenergie en aquathermie. We gaven als gemeente het goede voorbeeld door onze gebouwen verder te verduurzamen. Met onze lokale klimaatadaptiestrategie willen we als gemeente minder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Cijfers

 • Ongeveer 400 adviesaanvragen bij het Energieloket
 • We introduceerden de nieuwe app Afvalwijzer Lingewaard
 • Het restafval daalde met 10,5% naar 76 kilo per inwoner

Goed ondernemen

Op de bedrijventerreinen verkochten we in 2021 alle nog beschikbare kavels. We startten met de voorbereidingen voor Agropark Bergerden. Ook zorgden we ervoor dat bedrijventerreinen vitaal bleven. In 2021 startte de bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de Houtakker in Bemmel. En de voorbereidingen voor een BIZ op industrieterrein Gendt / Haalderen. We maakten een visie voor de verdere ontwikkeling van NEXTgarden na 2021. Samen met andere gemeenten en de provincie maakten we onze regio aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor onze eigen inwoners. 2021 was voor ondernemers wederom geen gemakkelijk jaar. We ondersteunden hen waar dat kon, onder meer met de Tozo-regeling.

Cijfers

 • Voor ondernemers was er het Coronaloket
 • We verkochten 5,7 hectare aan kavels op bedrijventerreinen
 • We verstrekten 286 keer Tozo

Naar elkaar omkijken

We willen goede zorg blijven leveren en tegelijkertijd de kosten onder controle houden. We werkten samen met belangrijke partners aan de vijf thema’s: Opgroeien en opvoeden, Gezond en gelukkig ouder worden, Uit de verwarring, Aan het werk en Nieuw in Lingewaard. Samen met andere gemeenten en het Werkgeversservicepunt hielpen we meer mensen aan het werk. Dit deden we onder meer met scholing, stageplekken en met vouchers. We gingen door met het succesvolle project Lingewaard Doet. En samen met inwoners werkten we aan de ontwikkelingsplannen voor hun wijk of dorp. Ook werkten we aan goed en passend onderwijs voor alle kinderen.

Cijfers

 • 48 inwoners met een uitkering vonden een baan op startten een opleiding
 • We werkten mee aan 14 inwonersinitiatieven 
 • We verstrekten 827 meedoenregeling en 441 kindpakketten
 • 85 deelnemers aan GO! Gezond Onderwerg in Lingewaard

Organisatie

We bleven investeren in betrouwbaarheid, transparantie en professionaliteit. Dit deden we onder meer door duidelijk te communiceren en dit te toetsen bij het Lezerspanel. Inwoners en organisaties stonden centraal in onze dienstverlening. We werkten vanuit de vraag: ‘Wat hebben onze inwoners nodig en wat kunnen wij doen om zo goed mogelijk aan die behoefte te voldoen?’ We betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties bij onze plannen. Onder meer door de inzet van het digitale platform samen.lingewaard.nl.

Cijfers

 • Inwoners kunnen hun rijbewijs of huwelijksceremonie online aanvragen
 • We zetten het online platform samen.lingewaard.nl in voor zeven projecten

Uitgaven en inkomsten

Uitgaven van de programma's: € 152.284.529

 1. Veiligheid: € 4.146.007
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat: € 16.775.225
 3. Economie: € 17.912.920
 4. Onderwijs: € 4.061.286
 5. Sport, cultuur en recreatie: € 9.856.230
 6. Sociaal domein: € 48.323.725
 7. Volksgezondheid en milieu: € 11.831.228
 8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing: € 8.447.980 
 9. Bestuur en ondersteuning: € 30.929.928 

 

Inkomsten van de programma's: € 157.054.931

 1. Veiligheid: € 171.136
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat: € 3.205.692
 3. Economie: € 17.028.125
 4. Onderwijs: € 397.918
 5. Sport, cultuur en recreatie: € 1.886.453
 6. Sociaal domein: € 12.233.531
 7. Volksgezondheid en milieu: € 10.823.412
 8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing: € 7.020.329
 9. Bestuur en ondersteuning: € 104.288.335