Het klimaat verandert. Hierdoor worden zomers heter en winters zachter en natter. Ook wordt het weer extremer: veel regen in korte tijd, extreme hitte en droogte. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en economie.

Wat kunnen we doen tegen wateroverlast, droogte en hitte?

We gaan ons land 'klimaatbestendig' inrichten. Dit aanpassen aan het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie. Met het anders inrichten van de ruimte om ons heen, zorgen we ervoor dat we minder kwetsbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Het verwijderen van bestrating waar dat kan. Regenwater kan dan weer de grond instromen en dit voorkomt wateroverlast in de omgeving én verdroging van de bodem.
  • Het aanplanten van meer groen en bomen: voor schaduw en koeling tegen hitte.
  • Het aanleggen van tijdelijke waterbergingen: dit voorkomt wateroverlast bij hevige regenbuien.

Er is een plan: Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staat beschreven hoe we de komende jaren zorgen voor een klimaatbestendige inrichting. Het is een plan van de gezamenlijke overheden. Het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten werken overal in het land samen om schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in de toekomst te voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is meer informatie te vinden over dit onderwerp. Zo ook het onderstaande filmpje.

Klimaatbestendig Lingewaard

De gemeente Lingewaard is aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Ook werken we samen met 8 andere gemeenten, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland aan een klimaatbestendige regio. Er is dus een lokaal en een regionaal traject.

Wat is er al gedaan?

We hebben onderzocht waarvoor we kwetsbaar zijn bij wateroverlast, droogte en hitte. Dit is in een zogenaamde 'stresstest' gedaan. De uitkomst van die test voor de regio staat op de website van Regio Rivierenland. De gemeente Lingewaard heeft een aanvullende rapportage geschreven over de lokale kwetsbaarheden. Deze kunt u hieronder downloaden.

Wat gaan we nog doen?

​​​​​​We weten waarvoor we kwetsbaar zijn. Nu gaan we kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Dit doen we door met alle betrokkenen in gesprek te gaan in klimaatgesprekken (risicodialogen). Dit gebeurt in de gemeente Lingewaard (lokaal) en in de regio om de gemeente heen (regionaal).

In de klimaatgesprekken bepalen we welke maatregelen nodig zijn en wie wat gaat doen. Ook maken we afspraken over wie wat betaalt. Deze informatie vormt de 'adaptatiestrategie'. Dit is een plan waarin staat beschreven hoe we onze omgeving zo goed mogelijk aanpassen aan het veranderende klimaat.

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Lingewaard om de adaptatiestrategie, maatregelen- en investeringsprogramma vast te stellen. Eind 2020 zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

We hebben u nodig!

Voor de klimaatgesprekken hebben we uw inbreng nodig. Op deze pagina volgt informatie over wanneer en waar deze gesprekken plaatsvinden. U bent van harte welkom.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp klimaatadaptatie in de gemeente Lingewaard?
Neem dan contact met ons op via klimaatbestendig@lingewaard.nl of bel naar (026) 326 01 11.