Hebt u als organisatie of als persoon een vernieuwende, verrassende en inspirerende zorgaanpak voor jeugdigen en/of volwassenen? Wellicht kunt u deze nu ten uitvoer gaan brengen!

Budget voor innovatieve Lingewaardse ideeën in het sociaal domein

De gemeente Lingewaard wil het sociaal domein vernieuwen met dienstverlening die sterk op preventie en/of op het versterken en herstel van eigen kracht bij individuen en/of gezinnen is gericht. De gemeente heeft voor innovatieve projecten een budget van € 100.000 gereserveerd.

Kleine aanbieders en inwoners

Het innovatiebudget biedt kansen voor kleine aanbieders en/of inwoners voor het lanceren en realiseren van initiatieven die optimaal aansluiten bij de behoefte vanuit de Lingewaardse samenleving. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op toekenning vanuit het budget, is dat het project zorgt voor een herkenbare vernieuwing van de dienstverlening.

Hoe het werkt

De aanvraagprocedure is eenvoudig. U kunt het aanvraagformulier downloaden en samen met een Plan van Aanpak sturen naar:

Gemeente Lingewaard
T.a.v. Innovatiefonds, afdeling Sociaal Beleid
Postbus 15
6680 AA Bemmel

Aanvragen kunnen tot 1 juli 2019 worden ingediend.

Toekenningscriteria

  • De aanvraag bevat een plan-van-aanpak met concrete uitwerking van (één van) beide speerpunten (preventie en eigen kracht);
  • de ondersteuning kan niet worden gefinancierd uit de reguliere bekostiging vanuit de opgestelde contracten;
  • er moet een relatie zijn met de inwoners uit de gemeente Lingewaard;
  • de initiatieven zijn van een begroting voorzien;
  • er worden beoogde resultaten benoemd.

Toewijzing

Alle aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door een adviescommissie. Deze commissie bestaat uit leden met een brede expertise op het gebied van zorg, welzijn, jeugd of participatie.

De commissie beoordeelt de ingediende voorstellen aan de hand van de gestelde doelen en criteria. Eventueel kan de commissie de indieners vragen het voorstel aan te passen. Bij het opstellen van het advies over toekenning/afwijzing, houdt de commissie tevens rekening met spreiding over de kernen, de verdeling van de middelen over verschillende doelgroepen en de uitputting van het lokale budget. De commissie kan ook adviseren delen van een voorstel toe te kennen of af te wijzen.

Te downloaden formulieren en documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?