Algemene tekst over procedure bij bekendmakingen

Bezwaar

Wanneer staat dat bezwaar kan worden gemaakt, is de volgende regeling van toepassing:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking/verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) dat het besluit heeft genomen.

Bezwaarschrift indienen

Beroep

Wanneer staat dat beroep kan worden gemaakt, is de volgende regeling van toepassing:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking/verzending beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Let op: de dag van bekendmaking is niet altijd de dag van publiceren. De datum van bekendmaking is dan meestal opgenomen in de publicatie.
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

  • naam en adres van de indiener
  • de dagtekening (datum)
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep (motivering).

Voorlopige voorziening

Het bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsende werking is een uitspraak van de voorzieningenrechter nodig. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Zienswijze

Een zienswijze kan worden ingediend voordat een besluit is genomen, terwijl een beroep- of bezwaarschrift wordt ingediend na besluitvorming. Een zienswijze is de reactie op een ingediende aanvraag of op een voornemen om een besluit te nemen.
De termijn voor het indienen van een zienswijze kan verschillen. Of u een zienswijze kunt indienen en wat de termijn daarvoor is, leest u vaak in de publicatie.