In de Regio Arnhem Nijmegen werken wij samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Lingewaard geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande plannen voor Lingewaard leveren de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

We gaan in Nederland steeds duurzamer om met energie. Bijvoorbeeld met besparen, gebruik van restwarmte of het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.
Ook Lingewaard doet mee. Binnen de gemeente zelf en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom onderzoeken we in de Regio Arnhem Nijmegen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar in de regio is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de Regionale Energie Strategie, afgekort RES.

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen met betrokken organisaties en inwoners(collectieven) hierover gesproken. Op 1 juni 2020 leverde de Regio Arnhem Nijmegen de eerste uitkomsten op. Daarmee wordt onder meer duidelijk waar de komende jaren de beste kansen liggen voor het opwekken van grootschalige energie. Hiermee leveren we vanuit de regio een belangrijke bijdrage aan de Gelderse doestelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Wat betekent dit voor Lingewaard?

Lingewaard heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Dit staat in het beleidskader zonne-energie en het beleidskader windenergie. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen (uitgevoerd) voor wind- en zonneparken. 
De kaart zoals die nu is getekend voor de RES van de Regio Arnhem Nijmegen, sluit aan op ons beleidskader. Naast de plannen die we vastlegden in de beleidskaders zon en wind, zijn er twee extra zoekzones aangedragen voor Lingewaard. Het gaat om een gezamenlijk zoekgebied met Nijmegen en Overbetuwe voor zonnepanelen bij Ressen en een zoekgebied voor drijvende zonnepanelen op het Zwanenwater. Dit najaar onderzoeken we of hier draagvlak voor is binnen onze gemeente. 

Hoe verder?

 1. Afgerond: Oplevering voorlopige RES -

  Op 1 juni levert de Regio Arnhem Nijmegen de voorlopige RES in bij de Rijksoverheid. Tussen 1 juni en 1 oktober praten de gemeenteraden over deze voorlopige RES.

 2. Afgerond: Analyseren en vergelijken -

  Vanaf 1 oktober gaat de Rijksoverheid alle 30 RES’sen uit alle regio’s in Nederland analyseren en vergelijken. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitieve RES, de RES 1.0.

 3. Momenteel bezig: Oplevering definitieve RES -

  De definitieve RES moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

In de periode maart-juni 2021 nemen de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0. In de meeste gemeenten hebben de raden afgelopen zomer al meegekeken naar de voorlopige versie van de RES en hun reactie gegeven. Het overzicht met deze reacties en de voorlopige versie werden in september 2020 unaniem goedgekeurd door de besturen.

  Wat staat er in RES 1.0?

  1. Elektriciteit - De Regio Arnhem Nijmegen draagt met 1,62 TWh bij aan de landelijke ambitie van 35 TWh opwekking via zonnevelden, grootschalig zon-op-dak en windturbines
   Er wordt stevig ingezet op grootschalig zon op dak (0,49 TWh). Dat is het fundament. Maar omdat met alleen zon op dak de ambitie niet gehaald wordt, is meer nodig. Binnen de regionale zoekgebieden gaan zonnevelden en windturbines 0,93 TWh opwekken en buiten regionale zoekgebieden nog eens 0,20 TWh. In februari 2021 is 0,12 TWh gerealiseerd. In de regionale zoekgebieden is ruimte voor zon- en windprojecten. Of en waar die precies gaan komen is nu nog niet bepaald.
  2. Ruimtelijke afspraken - De RES 1.0 bevat afspraken voor de toekomst die richting geven aan locatiekeuzes voor zon- en windprojecten
   Met de richtinggevende ruimtelijke afspraken in RES 1.0 wordt voorkomen dat windturbines en zonnevelden op allerlei plekken in het mooie, kostbare landschap in onze regio komen. De afspraken zorgen ervoor dat er aandacht is voor mogelijke overlast voor inwoners en het behoud van natuur.
  3. Efficiënte uitbreiding elektriciteitsnetwerk - De verhouding tussen zonne- en windenergie in de RES 1.0 is 89% - 11%
   Naar aanleiding van ingekomen reacties is de RES aangepast. RES 1.0 is ambitieuzer dan de conceptplannen. Het bod komt tot een verhouding – uitgedrukt in vermogen – van 89% zon en 11% wind. Deze verhouding is efficiënt en effectief. In de afgelopen periode zijn nieuwe verkenningsgebieden voor windturbines in beeld gekomen die de komende tijd nader worden onderzocht. Daarmee kan de verhouding zich potentieel verder ontwikkelen naar 73% zon en 27% wind.
  4. Warmteclusters - Is regionale warmte-infrastructuur mogelijk in onze regio?
   De Regio Arnhem Nijmegen heeft voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van een regionale warmte-infrastructuur die bestaat uit lokale warmtenetten en bovenlokale restwarmtebronnen. In de RES 1.0 zijn 5 kansrijke warmteclusters in beeld. De haalbaarheid hiervan werkt de RES in de komende jaren verder uit.
  5. Draagvlak en lokaal eigendom – De RES 1.0 beschrijft hoe inwoners ook vanuit de regio betrokken gaan worden
   De zoekgebieden in de RES 1.0 komen voort uit lokale trajecten waarin verschillende gemeenten de afgelopen jaren hun inwoners hebben betrokken. Inwoners dachten mee over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente in het algemeen of specifiek over het beleid rond wind- en zonprojecten. De gemeenten van Regio Arnhem Nijmegen streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van de energieproductie.

  Meer weten?

  • RES 1.0 – lees het volledige document met verdiepende informatie, kaarten en reacties.
  • Storymap - online RES, inclusief kaarten en verduidelijking.
  • YouTube – bekijk de video’s van en over de RES 1.0.
  • Netwerk impactanalyse door Liander - Impact van RES 1.0 op het energienet Arnhem Nijmegen.
  • Reactienota - reacties vanuit stakeholders en deelnemende overheden op het voorlopig concept bod, en de wijze waarop deze zijn verwerkt door de werkorganisatie RES.
  • Feiten- en argumentenboekje – veelgestelde vragen over de RES en de antwoorden.