In de Regio Arnhem Nijmegen werken wij samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Lingewaard geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande plannen voor Lingewaard leveren de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

We gaan in Nederland steeds duurzamer om met energie. Bijvoorbeeld met besparen, gebruik van restwarmte of het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.
Ook Lingewaard doet mee. Binnen de gemeente zelf en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom onderzoeken we in de Regio Arnhem Nijmegen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar in de regio is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de Regionale Energie Strategie, afgekort RES.

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen met betrokken organisaties en inwoners(collectieven) hierover gesproken. Op 1 juni 2020 levert de Regio Arnhem Nijmegen de eerste, voorlopige uitkomsten op. Daarmee wordt onder meer duidelijk waar de komende jaren de beste kansen liggen voor het opwekken van grootschalige energie. Hiermee leveren we vanuit de regio een belangrijke bijdrage aan de Gelderse doestelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Wat betekent dit voor Lingewaard?

Lingewaard heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Dit staat in het beleidskader zonne-energie en het beleidskader windenergie. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen (uitgevoerd) voor wind- en zonneparken. 
De kaart zoals die nu is getekend voor de RES van de Regio Arnhem Nijmegen, sluit aan op ons beleidskader. Naast de plannen die we vastlegden in de beleidskaders zon en wind, zijn er twee extra zoekzones aangedragen voor Lingewaard. Het gaat om een gezamenlijk zoekgebied met Nijmegen en Overbetuwe voor zonnepanelen bij Ressen en een zoekgebied voor drijvende zonnepanelen op het Zwanenwater. Dit najaar onderzoeken we of hier draagvlak voor is binnen onze gemeente. 

Hoe verder?

  1. Afgerond: Oplevering voorlopige RES -

    Op 1 juni levert de Regio Arnhem Nijmegen de voorlopige RES in bij de Rijksoverheid. Tussen 1 juni en 1 oktober praten de gemeenteraden over deze voorlopige RES.

  2. Momenteel bezig: Analyseren en vergelijken -

    Vanaf 1 oktober gaat de Rijksoverheid alle 30 RES’sen uit alle regio’s in Nederland analyseren en vergelijken. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitieve RES, de RES 1.0.

  3. Nog te doen: Oplevering definitieve RES -

    De definitieve RES moet uiterlijk 1 juli 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.