De meeste woningen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de gemeentelijke riolering. U betaalt mee voor aanleg en onderhoud van de gemeentelijke riolering. Daarvoor wordt een rioolheffing geheven.

U betaalt rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente.

Voor particulieren geldt een vast bedrag per jaar per perceel ongeacht de hoeveelheid waterverbruik.

Voor bedrijfshuishoudens geldt een basistarief gebaseerd op de hoeveelheid waterverbruik (350 m³ of minder). Verbruik boven 350 m³ wordt belast per elke volle 100 m³.

Ontheffing

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar wijzigt als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente of naar een verzorgingstehuis, overlijden etc. heeft u recht op ontheffing van de aanslag. Deze vermindering wordt automatisch verleend en heeft betrekking op de periode vanaf de eerste van de maand, volgend op de in de Basisregistratie Personen (BRP) vermelde verhuisdatum of de datum van overlijden, tot en met het einde van het belastingjaar.

Kosten

Een overzicht van de tarieven vindt u bij Tarieven gemeentelijke belastingen.