Begin februari werden Turkije en Syrië opgeschrikt door hevige aardbevingen. We zagen allemaal de verschrikkelijke beelden en leefden mee met de slachtoffers.

Ondertussen duurt de oorlog in Oekraïne voort, al meer dan een jaar. In Lingewaard vangen we op verschillende locaties vluchtelingen op. Ik ben er trots op als ik zie welke initiatieven er zijn van onze inwoners om te zorgen voor een warm welkom. En ook als ik zie wat de Oekraïners zelf ondernemen, ondanks de onzekerheid en het verdriet over de situatie in hun thuisland. Velen zijn aan het werk binnen of buiten onze gemeente.

Het contrast kan soms groot zijn. Want afgelopen maand vierden we ook feest. Tijdens carnaval stond Lingewaard op z’n kop! Ook mocht ik naar de Integrade, een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Georganiseerd door De Klup Over-Betuwe. Een ontzettend fijne dag met een gezellige sfeer.

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Gaat u ook stemmen? Op onze website vindt u meer informatie over de verkiezingen en ook enkele stemwijzers. Ik hoop van harte dat u uw stem uitbrengt. Zo bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen. Tot ziens op woensdag 15 maart!

Nelly Kalfs
burgemeester 

Raadsvergadering donderdag 9 maart 2023

Burgemeester Nelly Kalfs opende als voorzitter om 19.30 uur de vergadering.

De Contourennota Sociale Basis is aangenomen door de raad. In de nota wordt voorgesteld te gaan werken met sociale teams die opereren in de verschillende dorpskernen dichtbij de inwoners. Voor de uitvoering wordt gekozen voor één organisatie. Ook een Doelgroepenverordening is unaniem aangenomen. Het doel van deze verordening is om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in de lagere en midden segmenten beter te beheersen. Dit kan door bij nieuwbouw woningen te bestemmen in bepaalde categorieën. Denk hierbij aan sociale huurwoningen, middenhuur en goedkope en betaalbare koopwoningen. Hierbij wordt een termijn afgesproken hoe lang deze woningen voor mensen met een lager inkomen beschikbaar moeten blijven. Ook de motie ‘Een passende woning voor elke beurs’ is unaniem aangenomen. Met deze motie wordt verzocht zo snel mogelijk met alle partijen rondom wonen bijeen te komen. En alle beschikbare middelen te bekijken om tot passende woningbouw voor iedereen te komen.

Het voorstel om per inwoner van Lingewaard een euro over te maken naar Giro 555, voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, is unaniem aangenomen. Dit betekent dat de gemeente Lingewaard € 47.226,- overmaakt aan Giro 555.

De volgende hamerstukken zijn aangenomen:

 • Woondeal 2.0.
 • Beslissing op bezwaar Molenwei 37 Bemmel.
 • Bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Leutsestraat 27 Angeren.
 • (Contra)garantie Dierentehuis Arnhem.
 • Aanvraag suppletie uitkering explosieven 2022.
 • Aanvraag suppletie uitkering berging vliegtuigwrak Angeren.
 • Eerste wijziging Tarieventabel 2023 behorende bij ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten Lingewaard 2023’.
 • Treasurystatuut 2023.
 • Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2023.

Lees hier alle voorstellen en besluiten nog eens na.

Onder de aandacht van de gemeenteraad

Wilt u op een laagdrempelige manier een plan, idee, wens, organisatie, stichting of iets anders onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Dat kan in de marktkraam!

Uw eigen marktkraam

Tijdens één van de avonden waarop de gemeenteraad bij elkaar komt, is het mogelijk aanwezig te zijn in een marktkraam. U kunt de kraam inrichten zoals u wilt. Denk bijvoorbeeld aan posters, folders en producten. Vanuit de kraam maakt u gemakkelijk een praatje met raadsleden en andere aanwezigen. Zo kunt u op een creatieve manier uw plan, idee of stichting onder de aandacht brengen. De raad komt meestal op donderdagavonden bijeen. De marktkraam kost u niets.

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met de griffie. Dat kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of via telefoonnummer (026) 32 60 111. Samen kijken we dan naar een geschikt moment.

Bijeenkomsten richting de raadsvergadering van 6 april 2023

Op donderdagavond 6 april staat de volgende raadsvergadering gepland. Als voorbereiding op de raadsvergadering is er een inforonde en een Politieke avond. Hier vindt u alle informatie.

Inforonde

De inforonde vindt plaats op donderdag 16 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis in Bemmel. De avond start met de tafeltjesmarkt. Onderwerpen van de tafeltjesmarkt zijn:

 • Wijziging griffi everordening.
 • Reglement van Orde van de gemeenteraad.
 • Decembercirculaire 2022.
 • Bestemmingsplan Oudewei 1-1a Haalderen.

Hierna start het plenaire deel met de volgende onderwerpen:

 • Om 20.10 uur - Normering huishoudelijke hulp (geen raadsvoorstel, wordt alleen besproken).
 • Om 21.10 uur - Voorbereidingskrediet fl exwoningen.

Politieke avond

Op donderdag 30 maart is er een Politieke avond. Tijdens de Politieke avond gaat de raad met elkaar in gesprek over de eerder genoemde onderwerpen. Deze avond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Bemmel.

Raadsvergadering van 6 april

De raad neemt een besluit over de onderwerpen genoemd bij de inforonde van 16 maart. De raadsvergadering vindt plaats in zaal Flieren (grote vergaderzaal) van het Gemeentehuis in Bemmel en begint om 19.30 uur.

De gemeenteraad hoort graag uw mening

Als inwoner of organisatie kunt u uw mening geven over een van de bovenstaande onderwerpen. Hiervoor kunt u zich melden bij de griffie. Dat kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of via telefoonnummer (026) 32 60 111.

Publiek bij raadsbijeenkomsten

U bent van harte welkom bij een raadsbijeenkomst op het gemeentehuis in Bemmel. De koffi e staat klaar! Ook kunt u de inforondes, de Politieke avond en de raadsvergadering online volgen(externe link). Bekijk ook de agenda’s en de stukken.