Vanaf 10 juni leggen wij alle stukken voor windpark Caprice opnieuw ter inzage. Dit doen we omdat tijdens de eerste keer niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast wil de initiatiefnemer het vermogen verhogen. Als bevoegd gezag hebben wij de taak om het proces voor windpark Caprice zorgvuldig en transparant op te pakken. Daarom is het extra vervelend dat de terinzagelegging niet goed is gegaan. Het doet ook geen recht aan de impact en gevoeligheid van dit project. Dat blijkt uit de bezorgde reacties in de zienswijzen, de (digitale) bijeenkomsten en de vragen van inwoners. Daarom besloot het college alles opnieuw ter inzage te leggen, inclusief de aanvraag voor het verhogen van het vermogen. Omdat we willen dat iedereen de kans krijgt om alle, én de juiste documenten in te zien. En op basis van deze informatie een aanvullende of nieuwe zienswijze kan indienen.

Wethouder Aart Slob
Aart Slob, Wethouder duurzaamheid

 

Het plan voor windpark Caprice

De initiatiefnemers voor windpark Caprice (steenfabriek Caprice en Renewable Energy Factory) willen twee windturbines op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard plaatsen. Dit is de plek waar de door te trekken A15 straks het Pannerdensch Kanaal kruist. De aanvraag is voor twee windturbines met een hoogte tussen de 150 tot 240 meter. De stroom die wordt opgewekt, is vergelijkbaar met de stroom van 8.000 gezinnen. Een turbine van 240 meter hoog wekt drie keer zo veel duurzame elektriciteit op als een turbine van 150 meter hoog.

Het besluit van college en gemeenteraad

Windturbines hebben een flinke impact op de omgeving, natuur en omwonenden. Maar windenergie is ook nodig voor de energietransitie van Lingewaard. Plannen voor windenergie moeten voldoen aan het beleidskader windenergie. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gedaan en is er overlegd met omwonenden en andere betrokkenen. Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. Het college en de gemeenteraad zien genoeg basis voor een
vergunning.

Afspraken over compensatie

Het plaatsen van windturbines wil Lingewaard op een verantwoorde manier doen. Met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid en het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Hiervoor zijn wettelijke eisen, maar er gebeurt hier meer. Onder meer door te kijken naar inpassing in de natuur, een omgevingsfonds, een extra gemeenschapsfonds en een vergoeding voor direct omwonenden.

Opnieuw ter inzage leggen

Tijdens het behandelen van de eerste zienswijzen van windpark Caprice werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast deed de initiatiefnemer een aanvraag om het maximaal vermogen te verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. Hierop besloot het college van burgemeester en wethouders op 9 maart om alle documenten opnieuw ter inzage te leggen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Uiteraard leggen we de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage. Daarnaast is de verhoging van het vermogen meegenomen. Maar er zijn meer wijzigingen doorgevoerd. In de stukken staat duidelijker dat er een stilstandvoorziening is afgesproken. Hierdoor hebben omwonenden geen last van slagschaduw. Daarnaast hebben we een verplichte geluidsmeting opgenomen. Binnen drie maanden na het in gebruik nemen van de windturbine, moet er een geluidsmeting gedaan worden. Alle wijzigingen zijn vastgelegd in een overzicht. Deze ligt straks ook ter inzage.

Aanvraag verhogen vermogen

De initiatiefnemer wil het maximaal vermogen verhogen, omdat er door nieuwe technieken mogelijk betere windturbines op de markt komen. Deze hebben een hoger vermogen, maar hebben volgens de initiatiefnemer geen extra nadelige milieueffecten. Het verzoek en de onderbouwing van de initiatiefnemer is door ons getoetst. De tiphoogte, ashoogte en rotordiameter van de windturbines blijven hetzelfde. Ook is er geen relatie tussen het vermogen en het geluid. De conclusie is dat een verhoging van het vermogen geen extra gevolgen heeft voor de omgeving. Daarom is de aanpassing in het vermogen opgenomen in de aangepaste ontwerp-omgevingsvergunning, de Wet natuurbeschermingsvergunningen Wet natuurbeschermingsontheffing.

Watervergunning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft bij de initiatiefnemer aangegeven dat er een watervergunning nodig is voor één van de twee windturbines. De initiatiefnemer diende onlangs de aanvraag voor deze vergunning in. Rijkswaterstaat stelt nu een ontwerpvergunning op en verwacht deze eind augustus ter inzage te leggen.

Aanvullende of nieuwe zienswijze indienen

Vanaf 10 juni tot 22 juli kunt u de volgende stukken inzien en hierop reageren:

  • ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines bij steenfabriek Caprice;
  • ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven door de gemeenteraad op 23 september 2020;
  • ontwerp-Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) en ontwerp-Wet natuurbeschermingsontheffing (Wnb-ontheffi ng) van de provincie Gelderland.

Aanvullende of nieuwe zienswijze indienen

Heeft u al een zienswijze ingediend? Deze blijft geldig. U heeft de mogelijkheid om op basis van de
nieuwe informatie een aanvullende of nieuwe zienswijze in te dienen. Wanneer u geen nieuwe argumenten of aanvullingen heeft, dan hoeft u niets te doen. Alle zienswijzen behandelt en beantwoordt het college uiteindelijk in één reactienota.

Waar inzien?

Alle informatie staat op onze pagina over Capricewww.officielebekendmakingen.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken ook inzien op het gemeentehuis, Klinkelenburglaan 6
in Bemmel. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken via telefoonnummer (026) 32 60 111. Tot 22 juli kunt u reageren door het indienen van een zienswijze. Dit kan schriftelijk of mondeling. Lees hierover meer informatie.