Ondernemers op bedrijventerrein Houtakker staan voor een belangrijk keuzemoment: zij kunnen stemmen over het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor hun bedrijventerrein. Voor het invoeren van deze BIZ heeft de gemeenteraad van Lingewaard op verzoek van Stichting BIZ Bedrijvenpark Houtakker (SBBH) in december een verordening vastgesteld. Voorwaarde voor de inwerkingtreding van de verordening is dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de bijdrageplichtigen in het betreffende gebied. Om het draagvlak te bepalen, organiseert gemeente Lingewaard deze stemming en hebben eigenaren en gebruikers, gevestigd op bedrijventerrein Houtakker, een speciaal stembiljet en een retourenvelop ontvangen. 


LET OP: dit stembiljet wordt per 1 februari aangetekend verstuurd. Bijdrageplichtigen kunnen hun stembiljet invullen en – in een gesloten (bijgevoegde) envelop – retourneren. Wij vragen u vriendelijk dit zo snel mogelijk na ontvangst te doen. Heeft u meerdere stembiljetten ontvangen dan heeft u meerdere stemmen. Vul ze dan allemaal in en retourneer deze gesloten in bijgevoegde envelop(-pen).

Wat is een BIZ?

De Wet op de Bedrijveninvesteringszones geeft ondernemers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid om in een bepaald gebied, zoals een bedrijventerrein, gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving op basis van een concreet activiteitenplan (BIZ-plan). Dit geldt voor de komende 5 jaar. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak onder de ondernemers/eigenaren, stelt de gemeenteraad een heffing in voor alle ondernemers/eigenaren in het gebied. De heffing wordt opgelegd en geïnd in de vorm van een belasting. De opbrengst wordt uitgekeerd aan de BIZ Stichting die de activiteiten namens de ondernemers en vastgoedeigenaren uitvoert.

Een BIZ kent verschillende vormen. Voor Bedrijvenpark Houtakker zijn de afspraken voor de BIZ vastgelegd in een verordening en uitvoeringsovereenkomst

Draagvlak

In de wet is bepaald dat er sprake is van voldoende draagvlak indien:

  • de respons van de bijdrageplichtigen minimaal 50% is;
  • van de respondenten minimaal tweederde voor is;
  • de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Bij voldoende draagvlak voor de BIZ wordt deze, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2021 ingesteld voor de periode van 5 jaar. Voor het uitvoeren van de stemming heeft de gemeente een reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones gemeente Lingewaard opgesteld. De stemming wordt gecontroleerd door een notaris. 

Wie betaalt de BIZ-bijdrage?

De BIZ-bijdrage wordt opgelegd aan de gebruikers én vastgoedeigenaren van niet-woningen per 1 januari van het betreffende belastingjaar, die valt binnen de in de BIZ-verordening vastgestelde gebied. Niet alle gebruikers en vastgoedeigenaren van niet-woningen krijgen een aanslag, een aantal onroerende zaken zijn in verband met hun bijzondere karakter via de verordening uitgezonderd. 

Wat is het tarief?

Als tarief voor de BIZ-bijdrage wordt een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvoor u bijdrageplichtig bent, gehanteerd. De percentages voor Bedrijvenpark Houtakker zijn als volgt: 

Tarief: 0,05% per jaar  met een minimale bijdrage van € 200,- en een 
maximale bijdrage van € 1.000,- per jaar

Als u meerdere onroerende zaken (niet-woning) in gebruik of in bezit heeft op Bedrijvenpark Houtakker, ontvangt u per onroerende zaak een stembiljet. Bij een positieve stemming betaalt u per onroerende zaak, de BIZ-bijdrage. 

Wat wordt er met het geld gedaan? 

De BIZ-stichting gebruikt het geld om de voorgenomen activiteiten uit het BIZ-plan uit te voeren. Bij deze brief zit een flyer waarop de BIZ-stichting zijn activiteiten toelicht. De BIZ is aanvullend op gemeentelijke taken en niet ter vervanging.

Informatie

Voor meer informatie over de BIZ draagvlakmeting kunt u contact opnemen met Etienne Vermeulen van de gemeente Lingewaard: e.vermeulen@lingewaard.nl.  
Voor meer informatie over de BIZ activiteiten kunt u terecht bij het bestuur van Stichting Bedrijveninvesteringszone Bedrijvenpark Houtakker: stichtinghoutakker@gmail.com.