In de structuurvisie Lingewaard 2012-2022 zijn de ingrediënten zijn opgenomen hoe Lingewaard zich op ruimtelijk vlak in de toekomst wil ontwikkelen. Die toekomst wordt mede bepaald door hoe we met de ruimte omgaan; welke bestaande kwaliteiten worden versterkt en welke nieuwe functies willen we op vrijkomende terreinen?

Uitgangspunt is het landschap met haar historische kwaliteiten waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Dit aangevuld met de ambities die de gemeente heeft. Die ambities worden niet alleen bepaald door de gemeente maar vooral door inwoners en de volksvertegenwoordiging. In een interactief proces met inwoners, bedrijven, organisaties, en andere belanghebbenden hebben de deelnemers veel ingebracht.

Een structuurvisie is richtinggevend en moet houdbaar zijn voor een reeks van jaren. Het ontstijgt daarmee de waan van de dag. Tegelijkertijd moet het een instrument zijn waarbij oog blijft voor de dynamiek van de samenleving. Ons beeld is dat de Lingewaardse structuurvisie daaraan voldoet.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1705.62-VG01(externe link)