Windenergie is op dit moment de belangrijkste techniek voor de overgang van fossiele elektriciteit (zoals gas en kolen) naar duurzame elektriciteit. Een moderne windturbine op land kan in Nederland stroom voor wel 4.300 gezinnen leveren.

Windenergie gaat daarom zeker één van de energiebronnen worden van morgen. Ook in Lingewaard komen windturbines. Dit willen wij wel op een verstandige manier doen. Dat betekent: met oog voor ons landschap, de leefbaarheid en met een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Bij de ontwikkeling van windenergieprojecten moeten inwoners de kans krijgen om mee te praten over het project en om er in te investeren. Ook moeten inwoners kunnen delen in een omgevingsfonds.

Beleidskader windenergie

In 2017 heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV voor de gemeente onderzoek gedaan. Zij keken naar de mogelijkheden om windturbines te plaatsen binnen Lingewaard. Uit het onderzoek komt dat vijf plekken technisch bekeken geschikt zijn voor windturbines. Dit onderzoek is terug te vinden in onderstaande lijst met downloads.

In december 2017 heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen. Hierin roept zij het college op om positief te kijken naar plekken die geschikt kunnen zijn voor duurzame energieopwekking. De tekst van het voorstel kunt u nalezen (onder agendapunt 23). Deze oproep staat ook in het college uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Op 18 september 2019 stelde de gemeenteraad het beleidskader windenergie vast.
Deze is terug te vinden in onderstaande lijst met downloads. In het beleidskader zijn de reacties meegenomen die inwoners, ondernemers en andere partijen hebben gemaakt.  De reactienota is ook opgenomen in onderstaande lijst met downloads.

NEXTgarden/Bergerden

Aan de rand van het NEXTgarden gebied in Bergerden is plek voor twee tot drie windturbines. De plek ligt langs de Linge, tussen de straten Viola en Geranium. Windturbines in Bergerden dragen bij aan klimaatneutraal glastuinbouwgebied NEXTgarden. Gemeente Lingewaard onderzoekt de mogelijkheden voor deze plek.
Deze plek is ligt in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het huidige beleid van de Provincie Gelderland maakt windturbines in GNN onmogelijk. Gemeente Lingewaard is in gesprek met de Provincie over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze plek. Dat gebeurt aan de hand van onder andere de volgende onderzoeken:

Natuuronderzoek: Het natuuronderzoek op deze plek geeft informatie over het gevolg van windturbines op de natuur (vooral vogels en vleermuizen).

Bedrijvenonderzoek: In overleg met de naastgelegen tuinders kijken we naar de gevolgen van windturbines voor de bedrijven. Er bestaan vooral zorgen over de mogelijke invloed van slagschaduw op de werknemers. Slagschaduw is de schaduw die de bewegende windturbine veroorzaakt.
Omwonendenonderzoek: Met de meeste bewoners uit de buurt zijn gesprekken gehouden. Zij maken zich vooral zorgen over mogelijke waardedaling van de woningen en mogelijke geluidoverlast. Dit onderzoeken we.

Langs de nog door te trekken A15

Het bedrijf Blue Bear Energy heeft het plan een windpark met vijf windturbines te ontwikkelen. Zij zien een geschikte plek langs de nog door te trekken A15 in Angeren/Boerenhoek. Blue Bear Energy heeft de gemeente gevraagd om planologische medewerking.

De gemeente en Blue Bear Energy praten op dit moment over de planning en de voorwaarden voor het proces. Blue Bear Energy moet nog onderzoeken doen. Er moet bijvoorbeeld een Milieueffectrapportage worden gemaakt. Inwoners kunnen in de loop van het proces op verschillende momenten hun reactie geven. Als de procedure start, wordt dat bekend gemaakt via plaatselijke kranten en websites.

Steenfabriek Huissenswaard/Caprice

Caprice wil samen met RenewableEnergyFactory twee windturbines bouwen. Daarvoor is een principeverzoek aan het college gestuurd. Het college heeft besloten om samen met Caprice de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal de raad beslissen of zij medewerking wenst te verlenen aan het project.

Caprice is gestart met het proces om inwoners uit de omgeving bij het initiatief te betrekken. Ook is gestart met het maken van een Milieueffectrapportage. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is openbaar gemaakt op 20 december 2018. De NRD beschrijft de onderzoeken die zullen worden uitgevoerd als onderdeel van de Milieueffectrapportage. Dit is de eerste stap om tot een Milieueffectrapportage te komen. De NRD is ook op inloopavonden eind 2018 met inwoners besproken. De NRD voor het windpark Caprice is terug te vinden in onderstaande lijst met downloads.

Zodra het Milieueffectrapport klaar is, zal deze worden gebruikt voor de aanvraag van de vergunningen. De vergunningen zullen openbaar worden gemaakt.

Beleidskader kleine windturbines

Met dit beleidskader willen we duidelijk maken onder welke voorwaarden we kleine windmolens willen toestaan. We stellen duidelijke kaders over de afmetingen die kleine windturbines mogen hebben. En op welke manier kleine windturbines in het landschap passen. Graag horen wij ook de reactie van inwoners en ondernemers op dit beleidskader.

Ronde tafel gesprek maandagavond 2 maart

Het concept beleidskader is hieronder te downloaden. Daarnaast kunt het inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Dit kan van 13 februari tot en met 26 maart. Maandag 2 maart om 20.00 uur organiseert de gemeente een ‘ronde tafel gesprek’. Deze bijeenkomst is in het vergadercentrum, Langekerkstraat 15 in Huissen. Voor dit gesprek kan iedereen zich aanmelden.

Hoe kunt u reageren?

Wilt u reageren op het beleidskader, heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor 2 maart? Neem dan contact op met Mathijs Heitkamp. Dit kan door een e-mail te sturen aan m.heitkamp@lingewaard.nl

Heeft u nu nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Mathijs Heitkamp via telefoonnummer (026) 32 60 111 of via m.heitkamp@lingewaard.nl. 

Heeft u gevonden wat u zocht?