Samen met bewoners en kaseigenaren hebben we met veel plezier aan het Ontwikkelingsplan voor ’t Zand gewerkt. Het doel was om ’t Zand een kwaliteitsimpuls te geven. Het college van B&W heeft het Ontwikkelingsplan vastgesteld. De komende twee jaar willen we samen met bewoners het plan als pilot gaan uitvoeren. Daarna evalueren we de pilot om te bepalen of en hoe we er mee verder gaan.

Het gebied

’t Zand vormt een overgangsgebied tussen het centrum en het buitengebied. Het kenmerkt zich door een afwisselend en fijnmazig landschap van open weiden, boomgaarden, houtwallen, woonpercelen en kassen. De levensvatbaarheid van de glastuinbouw in dit gebied staat sterk onder druk. Veel kassen zijn in verval geraakt. De gemeente Lingewaard zet daarom voor ’t Zand in op extensivering van de glastuinbouw.

De ontwikkelgebieden

In een aantal deelgebieden in ’t Zand staan meerdere kassen aan elkaar. Door juist in deze gebieden de kassen te vervangen, kan de landschappelijke kwaliteit van ’t Zand verbeteren. In plaats van kassen kunnen er komen:
-    boomgaarden
-    weiden
-    geriefbosjes
-    houtwallen 
-    hagen 
-    woningen in een lage dichtheid. 
Voor deze ontwikkelgebieden hebben we in overleg met kaseigenaren een ontwikkelingsplan gemaakt. Dit plan sluit aan op ons functieveranderingsbeleid.
Onderdeel van het plan is een pilot. Deze pilot maakt het mogelijk om, naast vrijstaande woningen, ook andere soorten woningen in het gebied te bouwen ter vervanging van kassen. Het college heeft de ontwikkelvisie en de pilot op 19 maart vastgesteld. Een mooi startsein om samen met de tuinders die willen stoppen met hun bedrijf de visie voor hun stukken grond uit te werken!