Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt. Voor een deel van die kosten ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een ambtstoelage. Uit die toelage moeten zij bijvoorbeeld individuele consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis en representatiekosten betalen.

Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten declareren. Het gaat dan om bestuurskosten. Dit zijn kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het ambt van burgemeester of wethouder.

De soorten bestuurskosten zijn:

  • algemene bestuurskosten;
  • specifiek geregelde bestuurskosten.

Algemene bestuurskosten zijn voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de ambtsdrager. Het gaat hierbij onder andere om de mobiele telefoon, reis- en verblijfvoorzieningen, beveiliging buiten de organisatie, cursussen, opleidingen en congressen, en functionele lunches en diners buitenshuis. Maar ook kosten van de landelijke beroepsverenigingen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethouders vereniging.

Voor politieke ambtsdragers zijn in wet- en regelgeving bepaalde voorzieningen specifiek geregeld (specifiek geregelde bestuurskosten). Te denken valt aan verhuiskosten, vergoeding tijdelijke woonruimte en reis- en verblijfkosten.

Het college heeft afgesproken hun bestuurskosten openbaar te maken. In het kader van openheid en transparantie publiceert het college een overzicht van alle gemaakte bestuurskosten. Het gaat om algemene bestuurskosten zoals lidmaatschap beroepsvereniging (burgemeester en wethouders) en VNG-lidmaatschap en specifiek geregelde bestuurskosten zoals gedeclareerde reis- en verblijfskosten.

Goedgekeurde declaraties

Declaraties die door het college zijn goedgekeurd.