Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1-11-2019.

Gemeente Lingewaard streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Lingewaard die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De inhoud van de website Gemeente Lingewaard is te vinden op:

het hoofddomein:
https://www.lingewaard.nl 

subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
https://mijn.lingewaard.nl
https://ris2.ibabs.eu/Lingewaard
http://www.bedrijventerreinen-lingewaard.nl/
https://meedoeninlingewaard.nl/
https://www.mijnafvalwijzer.nl/
https://lingewaard.pcportal.nl/

Nalevingsstatus

Gemeente Lingewaard verklaart dat de website Gemeente Lingewaard gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-11-2019.

Feedback en contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Verschillende pdf documenten zijn voldoen niet aan toegankelijkheidseisen. We zijn ons hiervan bewust, maar kunnen niet altijd een alternatief bieden, bijvoorbeeld wanneer het gaat om beeld- en kaartmateriaal.  

Er zijn verschillende afwijkingen. Een aantal daarvan lossen we als gemeente zelf op, een aantal punten zal door de leverancier van de website of toepassing opgelost moeten worden.

Afwijkingen

 1. 1 (= SC uit Toegankelijkheidseisen worden niet altijd meegenomen bij de inkoop van producten en diensten)
  • Met name beleidsdocumenten en -visies worden door het uitvoerende bureau geleverd in niet-toegankelijke pdf's. Vaak ontbreekt de documentstructuur. Daarnaast bevatten de pdf's afbeeldingen met informatie.
  • oorzaak: Een aantal bureaus is niet op de hoogte van de toegankelijkheidseisen. Veelal is het lastig danwel onmogelijk om een alternatief te bieden voor afbeeldingen (bijv. landschapsvisies) of kaarten. De informatie van deze afbeeldingen of kaarten is niet in tekst weer te geven.
  • gevolg: Documenten zijn niet goed bruikbaar met een voorlees- of braille apparaat.
  • alternatief: Wij vragen de gebruiker contact op te nemen wanneer het document niet gebruikt kan worden.
  • maatregel: Vooraf afspraken maken over toegankelijkheid van op te leveren documenten.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 2. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren.
  • oorzaak: Linkteksten, in dit geval links naar aanvraagformulieren, hebben dezelfde titel gekregen. Bijv. 'aanvraag online indienen met DigiD'.
  • gevolg: Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Aanpassen van de linkteksten.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 30-09-2019
 3. 2.4.6 (= SC uit 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA])
  • Diverse PDF's bevatten geen titels en koppen.
  • oorzaak: Diverse PDF's bevatten geen titels en koppen.
  • gevolg: Schermlezers kunnen content niet op juiste wijze weergeven.
  • alternatief: Telefonisch contact opnemen voor nadere uitleg.
  • maatregel: Niet toegankelijke PDF's moeten worden vervangen door toegankelijke. Als dat niet mogelijk is, wordt een alternatieve tekst aangeboden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 4. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • Element niet gemarkeerd bij focus
  • oorzaak: Interface elementen moeten bij focus worden gemarkeerd.
  • gevolg: Voor toetsenbordnavigatie is het belangrijk dat het onderdeel met de focus visueel kan worden vastgesteld. De gebruiker weet nu niet zeker welk onderdeel focus heeft.
  • alternatief: geen
  • maatregel: Laten oplossen door leverancier.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 5. 3.2.2 (= SC uit 3.2.2 - Bij input [niveau A])
  • Ontbrekende knop in formulier.
  • oorzaak: Het formulier is niet geleverd met een knop.
  • gevolg: Geen maximale voorspelbaarheid.
  • alternatief: geen
  • maatregel: Knop moet worden toegevoegd.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 6. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Ongeldige WAI-ARIA-rol, -status of -eigenschap.
  • oorzaak: Nog niet precies duidelijk.
  • gevolg: Ook niet duidelijk.
  • alternatief: geen
  • maatregel: We leggen dit bij de leverancier neer.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019

Testresultaten

01-05-2019: Handmatig onderzoek

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:
•    Onderzoek: Deskundigen toetsen jaarlijks (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid.
•    Automatische toetsen: Wij toetsen onze website met de monitoringtool Siteimprove. Gemeente Lingewaard scoort 96,4% op toegankelijkheid.
•    Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
•    Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.