Inkoop en aanbesteding

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op ethische en economische uitgangspunten. De ethische uitgangspunten houden in dat het normen- en waardenpatroon van de gemeente is gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid.

De economische uitgangspunten zijn gebaseerd op door de gemeente gemaakte keuzes. Zo zijn specifiek voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende uitgangspunten van belang:

1. Nastreven transparantie, objectiviteit en non-discriminatie
Hier wordt direct verwezen naar het integriteitsbeleid van de gemeente Lingewaard. Van belang is dat de betrokken personen bij een inkoop- of aanbestedingsproces een zakelijke relatie onderhouden met (potentiële) leveranciers, dienstverleners en aannemers.

2. Naleven wet en regelgeving
Het naleven van wet- en regelgeving is een verplichting en geen keuze. Het naleven van de regels wordt expliciet als beleidsuitgangspunt opgenomen om nauwgezetter te willen toezien op het naleven van bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

3. Economische en ethische eisen aan leveranciers
Aan leveranciers, dienstverleners en aannemers worden eisen gesteld met betrekking tot hun rol als werkgever en ondernemer. Zij worden geacht zich te houden aan de gangbare normen en waarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ethisch zaken doen.

4. Balans in beoordeling prijs en kwaliteit
Bij het beoordelen van offertes en aanbiedingen kunnen als gunningscriteria gekozen worden:

de laagste prijs (alleen controle of aan de minimale gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan, waarna de aanbiedingsprijs bepalend is) of
de economische meest voordelige aanbieding (naast de prijs zijn aanvullende criteria bepalend zoals kwaliteit, risico, levertijd en betrouwbaarheid).

5. Regionale of lokale aanbieders
Er bestaat geen voorkeursbeleid voor het inkopen bij regionale of lokale aanbieders. Op grond van het beleidsuitgangspunt van non-discriminatie hebben zij evenveel kansen en mogelijkheden als elke andere aanbieder.

6. Sociale aspecten
De gemeente Lingewaard neemt bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt - zo mogelijk als wens - mee bij die werken, diensten en leveringen die daar geschikt voor zijn.
Het gaat daarbij om de inzet van langdurig werklozen, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, scholing van werkloze jongeren en inzet van sociale werkplaatsvoorzieningen. De gemeente zal daar waar mogelijk leerling-bouwplaatsen realiseren binnen de aanbestedingsprocedures van eigen opdrachten in de bouw en infra.

7. Klachtenprocedure

Op dit moment zit de gemeente in de overgang van de oude huidige klachtenprocedure naar een nieuwe klachtenprocedure.

In de aan u verstrekte aanbestedingsdocumenten is aangeven welke klachtenprocedure van toepassing is. Indien deze vermelding ontbreekt dan is de klachtenregeling_2024GemLingewaard (zie hieronder) van toepassing.

U kunt het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid hieronder downloaden.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Meindert Blokpoel op telefoonnummer 026-3260222 of via e-mail: m.blokpoel@lingewaard.nl