Financiën en begroting

De gemeente levert een aantal producten op het gebied van planning en control.

  • De programmabegroting geeft een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven.
  • De kadernota geeft een geactualiseerd financieel kader voor de meerjarenbegroting weer.
  • In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.
  • De gemeenteraad wordt met een tussentijdse rapportage geïnformeerd over de realisatie van de lopende begroting.

Planning en control producten, zoals de begroting, de jaarrekening, de kadernota en de tussenrapportage kunt u digitaal raadplegen op een speciale website.

Naar de planning en control producten

Heeft u gevonden wat u zocht?