De gemeente Lingewaard heeft sinds 1 januari 2024 één omgevingsplan en geen bestemmingsplannen meer. Als de gemeente een wijziging in het omgevingsplan wil aanbrengen, wordt een ontwerp van een nieuw omgevingsplan ter inzage gelegd. Het kan zijn dat u bezwaren heeft tegen dit ontwerp dat ter inzage is gelegd. Bijvoorbeeld als u overlast denkt te krijgen. U kunt dan een zienswijze indienen. In de zienswijze legt u uit waarom u bezwaren hebt tegen dit plan.

De zienswijze dient u in bij de gemeenteraad. De gemeenteraad betrekt de zienswijze bij de besluitvorming over de vaststelling van het omgevingsplan. Beoordeeld wordt of de zienswijze aanleiding geeft om de wijziging van het omgevingsplan aan te passen of niet vast te stellen. 

Wat u moet doen

U kunt uw zienswijze online of schriftelijk indienen.

Wilt u uw zienswijze schriftelijk indienen, zet er dan de volgende informatie in:

 • Naam en adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • De naam en het identificatienummer van het omgevingsplan;
 • Uw bezwaren (de motivering van uw zienswijze).

Hoe het werkt

 • In de bekendmaking van het ontwerp omgevingsplan staat dat u een zienswijze kunt indienen.
 • Ook staat aangegeven binnen welke periode u dat moet doen. Deze periode duurt 6 weken vanaf de datum van terinzagelegging van het ontwerp omgevingsplan.
 • Ontvangen wij uw zienswijze te laat? Dan is de kans groot dat u niet-ontvankelijk wordt verklaard in uw zienswijze en worden uw bezwaren inhoudelijk niet behandeld. 
 • Wij kunnen naar aanleiding van uw zienswijze contact met u opnemen om uw bezwaren nader te bespreken.
 • Het college van burgemeester en wethouders reageert in eerste instantie in een Reactienota zienswijzen op uw zienswijze. Deze Reactienota zienswijzen wordt, samen met de te vast te stellen wijziging van het omgevingsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over uw zienswijze. 
 • Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt wordt het voorstel besproken tijdens een zogenaamde Inforonde. U heeft de mogelijkheid om tijdens de Inforonde in te spreken (uw bezwaren nader toe te lichten tegenover de deelnemers aan de Inforonde). De deelnemers aan de Inforonde zijn raadsleden of burgerleden. Die burgerleden zijn op voordracht van de fracties door de raad benoemd. 
 • Na de inforonde komt het voorstel tot vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan in de Politieke Avond (PA). Ook hierin zitten raadsleden en burgerleden. In deze bijeenkomst bespreekt men de voors en tegens van een voorstel en discussiëren hierover met elkaar. Er wordt aan het eind vastgesteld of het voorstel ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Ook wordt er gekeken of dat een hamerstuk of bespreekstuk zal zijn. 
 • En tenslotte neemt de gemeenteraad een besluit in de raadsvergadering. 
 • Als u een zienswijze indient, wordt u over al deze stappen geïnformeerd.

Is het hele proces niet duidelijk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de gemeente. Het kan ook zinvol zijn om advies te vragen bij het Juridisch Loket in Arnhem, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Hoe lang het duurt

Als u een zienswijze indient krijgt u nader bericht over de planning van de procedure van de wijziging van het omgevingsplan. U krijgt dan informatie over wanneer welke stappen (zie de stappen zoals genoemd onder ‘hoe werkt het’) worden gezet.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet beroep instellen binnen 6 weken nadat de vastgestelde wijziging van het omgevingsplan ter inzage is gelegd. Hierover wordt u nader geïnformeerd.