U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen.

Wilt u in termijnen betalen? Dat kan met een automatische incasso. In dat geval moet u de gemeente hiervoor machtigen. Dat kan online.

Aanslagen gelijk aan of lager dan € 50,00 worden in één termijn geïncasseerd. Aanslagen hoger dan € 50,00 worden in maximaal tien termijnen geïncasseerd met een maximum van € 45.000,00.

Uitzondering hierop is de aanslag grof afval; deze wordt altijd in één termijn geïncasseerd.

Als de machtiging wordt afgegeven na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, worden de bedragen geïncasseerd in de volgende termijnen.

Als de automatische incasso wordt ingetrokken, moet een bedrag dat nog open staat binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag betaald zijn. Als deze termijn al is verstreken, dan moet het openstaande bedrag direct betaald worden.

Als u niet op tijd betaalt

Als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, krijgt u een aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te betalen. U moet dan ook aanmaningskosten betalen.

  • De aanmaningskosten voor openstaande belastingbedragen tot € 454,00 bedragen € 8,00.
  • Voor openstaande belastingbedragen boven de € 454,00 zijn de kosten € 17,00.

Op grond van artikel 7 van de invorderingswet 1990 gebeurt de verrekening van de betaling allereerst op de kosten van de aanmaning, daarna op de rente en tenslotte op het openstaande bedrag van de aanslag.

Als u na een aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Hiervoor moet u betekeningskosten betalen.

De betekeningskosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering en zijn minimaal € 42,00. Het is daarom voor u van belang dat u tijdig betaalt. Indien u vragen over het dwangbevel heeft dient u contact op te nemen met het deurwaarderskantoor. Contactgegevens staan links bovenaan op het ontvangen formulier.

De bedragen van de invorderingskosten worden jaarlijks geïndexeerd.