Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit dat wij hebben genomen. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning of uitkering hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. Of u bent het niet eens met een vergunning die uw buren hebben gekregen.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen zo’n besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift naar ons te sturen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. We kijken dan eerst of we het bezwaar in overleg met u kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie organiseert een hoorzitting waar de bezwaarmaker en de gemeente hun verhaal kunnen doen en vragen van de commissie kunnen beantwoorden. Daarna stelt de commissie een advies op voor het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen dan een beslissing op het bezwaar. Bent u het met deze beslissing op bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Gemeentelijke belastingen/WOZ

Let op! Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ? Dan kunt u een Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen of WOZ indienen.

Hoe het werkt

  • In het besluit van de gemeente staat (normaliter) of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • Ontvangen wij uw bezwaar te laat? Dan is de kans groot dat u niet-ontvankelijk wordt verklaard in uw bezwaar en wordt het bezwaar inhoudelijk niet behandeld.
  • Wij kunnen u naar aanleiding van het bezwaar bellen of uitnodigen om de bezwaren te bespreken en mogelijk tot een oplossing te komen.
  • Als het bezwaar vervolgens toch wordt behandeld, nodigt de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften u uit voor een hoorzitting waar u uw verhaal kunt doen.
  • De commissie brengt daarna advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, die op hun beurt een beslissing op bezwaar nemen.

Is het proces van bezwaar maken niet duidelijk voor u? Dan kunt u bellen met of langskomen bij de gemeente. Het kan ook zinvol zijn om advies te vragen bij het Juridisch Loket in Arnhem of Nijmegen, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Wat u moet doen

U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk indienen.

Wilt u uw bezwaarschrift schriftelijk indienen, zet er dan de volgende informatie in:

  • naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening (datum);
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Hoe lang het duurt

Wij proberen binnen 12 weken een beslissing te nemen op uw bezwaar. Die termijn start 6 weken na de datum van het besluit. Mocht die termijn te kort zijn, dan kunnen wij deze verlengen met 6 weken. Als het nodig is, kunnen we in overleg met u nadere afspraken maken over de termijn. Als de termijn verlengd is, krijgt u daarover een brief.

Beroep indienen

Heeft het college uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan kunt u beroep indienen bij de rechter. In de beslissing op bezwaar staat of dit kan. U moet uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag dat de beslissing is verzonden.