De initiatiefnemers voor windpark Caprice (steenfabriek Caprice en Renewable Energy Factory) willen twee windturbines op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard. Dit is de plek waar de doorgetrokken A15 straks het Pannerdensch Kanaal kruist. De aanvraag is voor twee windturbines met een hoogte tussen de 150 tot 240 meter hoog. De stroom die wordt opgewekt is vergelijkbaar met de stroom van 8.000 gezinnen. Een turbine van 240 meter hoog wekt 3 keer zo veel duurzame elektriciteit op als een turbine van 150 meter hoog.

Documenten met betrekking tot uitspraak windpark Delfzijl

14 juli 2021 - De Raad van State deed 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor windpark Caprice. De gemeente onderzoekt nu de gevolgen van deze uitspraak voor windpark Caprice.

Het besluit van college en gemeenteraad

Windturbines hebben een flinke impact op de omgeving, natuur en omwonenden. Maar windenergie is ook nodig voor de energietransitie van Lingewaard. Plannen voor windenergie moeten voldoen aan het beleidskader windenergie. In de afgelopen periode heeft de initiatiefnemer verschillende onderzoeken gedaan. Ook is overlegd met omwonenden en andere betrokkenen. Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. Het college en de gemeenteraad zien daarmee genoeg basis voor een vergunning.

Afspraken over compensatie

Het plaatsen van windturbines wil Lingewaard op een verantwoorde manier doen. Met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid en het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Hiervoor zijn wettelijke eisen, maar hier gebeurt er meer. Onder meer door te kijken naar inpassing in de natuur, een omgevingsfonds, een extra gemeenschapsfonds en een vergoeding voor direct omwonenden binnen 1 kilometer rondom het windpark. 

Vragen en antwoorden

Tot en met 9 december 2020 kon iedereen reageren op de plannen voor windpark Caprice. Hiervoor organiseerden we onder meer negen digitale inloopbijeenkomsten. Daarnaast hebben we veel inwoners aan de telefoon of via de e-mail antwoord gegeven op hun vragen. Tijdens deze avonden zijn er veel vragen gesteld door de aanwezigen. In het document hieronder kunt u de meestgestelde vragen en antwoorden teruglezen.

Ingediende zienswijzen

We kregen in totaal 28 zienswijzen binnen. Deze komen van in ieder geval 366 inwoners en drie instanties (bedrijven en overheid). Drie zienswijzen zijn ondertekend door veel mensen; omwonenden, inwoners van Angeren, Doornenburg en inwoners van Loo (gemeente Duiven). De indieners reageren op verschillende onderwerpen: van geluid en slagschaduw tot natuur en veiligheid. Ze geven aan welke zorgen, vragen en kritiek zij hebben over en op de plannen. 

Besluit opnieuw ter inzage

Tijdens het behandelen van de zienswijzen van windpark Caprice werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer gevraagd om een wijziging in de aanvraag. Zij willen het maximaal vermogen verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. Dit bij elkaar vormt aanleiding voor het besluit van 9 maart 2021 van college van burgemeester en wethouders om voor windpark Caprice alle documenten opnieuw ter inzage te leggen. Vanaf 10 juni liggen deze opnieuw ter inzage tot 22 juli 2021.

Zienswijze indienen

Vanaf 10 juni tot en met 21 juli kunt u de volgende stukken inzien en hierop reageren:

  • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines bij steenfabriek Caprice
  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven door de gemeenteraad op 23 september 2020
  • Ontwerp-Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) en ontwerp-Wet natuurbeschermingsontheffing van de provincie Gelderland

U kunt de stukken ook inzien op het gemeentehuis van Lingewaard. Dit kan tijdens de openingstijden. Graag eerst telefonisch een afspraak maken via (026) 32 60 111. Het adres is Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

Documenten ter inzage

Schriftelijk en mondeling reageren

Het reageren op de stukken noemen we het indienen van een zienswijze. Geeft u bij uw zienswijze zoveel mogelijk aan op welk(e) besluit(en) u reageert. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. 

Bekijk ook de extra uitleg over het indienen van een zienswijze en een voorbeeldbrief.

Heeft u al een zienswijze ingediend?

Deze blijft geldig. U heeft de mogelijkheid om op basis van de nieuwe informatie een aanvullende of nieuwe zienswijze in te dienen.
Wanneer u geen nieuwe argumenten of aanvullingen heeft, dan hoeft u niets te doen. Alle zienswijzen behandelt en beantwoordt het college uiteindelijk in één reactienota.

Vervolgstappen

Na 22 juli geven het college, de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een reactie op de zienswijzen. Alle zienswijzen behandelt en beantwoordt het college uiteindelijk in één reactienota. De gemeenteraad beslist hierna over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Uiteindelijk neemt het college een definitief besluit over de omgevingsvergunning.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op door: