De initiatiefnemers voor windpark Caprice (steenfabriek Caprice en Renewable Energy Factory) willen twee windturbines op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard. Dit is de plek waar de doorgetrokken A15 straks het Pannerdensch Kanaal kruist. De aanvraag is voor twee windturbines met een hoogte tussen de 150 tot 240 meter hoog. De stroom die wordt opgewekt is vergelijkbaar met de stroom van 8.000 gezinnen. 

Stand van zaken

Vergunning voor windturbines bij Caprice

6 oktober 2022 - De gemeente heeft op 22 september een vergunning verleend voor de bouw van twee windturbines op het terrein van steenfabriek Caprice in Angeren. Dit gebeurde nadat de gemeenteraad daarvoor een zogenaamde ’verklaring van geen bedenkingen’ afgaf.  Over het plan hield de gemeenteraad op  8 september een hoorzitting in Angeren, waar bewoners hun mening konden geven.


Ter inzage

De vergunning heeft vanaf 6 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen in het klantcontactcentrum van het gemeentehuis. In deze periode konden mensen beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. 


Doelen

De gemeente Lingewaard heeft net als elke andere gemeente in Nederland de taak om duurzame energie op te wekken, als onderdeel van de landelijke en internationale afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Lingewaard wil in 2030 alle elektriciteit duurzaam opwekken. Daarvoor maken we gebruik van wind, zon op daken en zon op land. In 2050 wil Lingewaard energieneutraal zijn.

16-12-2021 - De Raad van State deed op 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere windparken in het land, waaronder windpark Caprice. De gemeente heeft besloten welke stappen zij gaat zetten om te komen tot een besluit. Hierover hebben wij omwonenden en de gemeenteraad geïnformeerd. Deze documenten treft u hieronder aan.

Het besluit van college en gemeenteraad

Windturbines hebben een flinke impact op de omgeving, natuur en omwonenden. Maar windenergie is ook nodig voor de energietransitie van Lingewaard. Plannen voor windenergie moeten voldoen aan het beleidskader windenergie. Tussen 2019 en 2020 heeft de initiatiefnemer verschillende onderzoeken gedaan. Ook is overlegd met omwonenden en andere betrokkenen.

Gemeente Lingewaard heeft de onderzoeken getoetst. Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. In september 2020 zag het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad daarmee genoeg basis voor een vergunning.

Afspraken over compensatie

Het plaatsen van windturbines wil Lingewaard op een verantwoorde manier doen. Met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid en het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Hiervoor zijn wettelijke eisen, maar hier gebeurt er meer. Onder meer door te kijken naar inpassing in de natuur, een omgevingsfonds, een extra gemeenschapsfonds en een vergoeding voor direct omwonenden binnen 1 kilometer rondom het windpark. 

Alle documenten ter inzage voor omwonenden

Na het besluit in september 2020 zijn de vergunningen en bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Iedereen krijgt daarmee de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze te geven op deze documenten. Het gaat om de volgende vergunningen en bijbehorende documenten:

  • Ontwerp omgevingsvergunning
  • Ontwerp Wet natuurbeschermingsvergunning & ontwerp Wet natuurbeschermingsontheffing 
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

Tijdens het behandelen van de zienswijzen werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer gevraagd om een wijziging in de aanvraag. Zij willen het maximaal vermogen verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. Dit bij elkaar vormt aanleiding voor het besluit van 9 maart 2021 van college van burgemeester en wethouders om voor windpark Caprice alle documenten opnieuw ter inzage te leggen. De documenten zijn opnieuw ter inzage gelegd in juni en juli 2021.

De documenten die ter inzage hebben gelegen kunt u hier vinden.

Meer informatie van het collegebesluit om de documenten opnieuw ter inzage te leggen kunt u hieronder vinden.

Documenten met betrekking tot uitspraak windpark Delfzijl

De Raad van State deed 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor windpark Caprice. De gemeente heeft omwonenden, indieners van zienswijzen en de gemeenteraad diverse keren hierover geïnformeerd.

Deze informatie kunt hieronder vinden.

Vervolgstappen

De besluitvorming was gepland in het vierde kwartaal van 2021, maar werd door de uitspraak van de Raad van State uitgesteld. In deze uitspraak is bepaald dat de algemene milieuregels uit het activiteitenbesluit (denk aan normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid) niet zomaar gebruikt mogen worden voor windparken. De gemeente heeft toen besloten om onderzoek te doen naar het vaststellen van eigen normen. Op die manier konden we onderbouwen welke normen worden gebruikt in de vergunning. Verschillende grotere windparken in Nederland hebben dat onderzoek ook al uitgevoerd. De Raad van State heeft hiermee ingestemd. 

Na het onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel voor de definitieve vergunningverlening van windpark Caprice opgesteld. Hierin waren de onderbouwing van de normstelling en de definitieve reactienota opgenomen. In die reactienota zijn de antwoorden verzameld op de vragen die indieners van een zienswijze hebben gesteld. 

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in september 2022 besloten om de vergunning te verlenen. 

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op door: