De initiatiefnemers voor windpark Caprice (steenfabriek Caprice en Renewable Energy Factory) willen twee windturbines op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard. Dit is de plek waar de doorgetrokken A15 straks het Pannerdensch Kanaal kruist. De aanvraag is voor twee windturbines met een hoogte tussen de 150 tot 240 meter hoog. De stroom die wordt opgewekt is vergelijkbaar met de stroom van 8.000 gezinnen. Een turbine van 240 meter hoog wekt 3 keer zo veel duurzame elektriciteit op als een turbine van 150 meter hoog.

Watervergunning

Vanaf 26 augustus tot en met 6 oktober 2021 kunt u de ontwerpwatervergunning met bijbehorende stukken inzien en hierop reageren.
U kunt de stukken ook inzien op het gemeentehuis van Lingewaard.

Dit kan tijdens de openingstijden. Graag eerst telefonisch een afspraak maken via (026) 32 60 111. Het adres is Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

Schriftelijk en mondeling reageren

Het reageren op stukken noemen we het indienen van een zienswijzen. U kunt nu alleen een zienswijze indienen die gaat over de inhoud van en de onderzoeken die horen bij de ontwerpwatervergunning.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111. 

Hoe gaat het verder

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve besluiten. Met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over wat daarmee is gedaan. De definitieve besluiten worden opnieuw zes weken ter inzage gelegd. 

Raad van state

Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de kennisgeving over de definitieve besluiten. 

 

Ontwerpwatervergunning met bijbehorende stukken:
 

Het besluit van college en gemeenteraad

Windturbines hebben een flinke impact op de omgeving, natuur en omwonenden. Maar windenergie is ook nodig voor de energietransitie van Lingewaard. Plannen voor windenergie moeten voldoen aan het beleidskader windenergie. In de afgelopen periode heeft de initiatiefnemer verschillende onderzoeken gedaan. Ook is overlegd met omwonenden en andere betrokkenen. Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. Het college en de gemeenteraad zien daarmee genoeg basis voor een vergunning.

Afspraken over compensatie

Het plaatsen van windturbines wil Lingewaard op een verantwoorde manier doen. Met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid en het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Hiervoor zijn wettelijke eisen, maar hier gebeurt er meer. Onder meer door te kijken naar inpassing in de natuur, een omgevingsfonds, een extra gemeenschapsfonds en een vergoeding voor direct omwonenden binnen 1 kilometer rondom het windpark. 

Waar staan we nu

  • De initiatiefnemer heeft in 2019 en 2020 diverse onderzoeken uitgevoerd om de aanvraag voor de twee windturbines van Caprice te onderbouwen.
  • In september 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 
  • Van 29 oktober tot 9 december zijn de ontwerp-vergunningen en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor de eerste keer ter inzage gelegd.
  • Op 9 maart 2022 is besloten om de stukken opnieuw ter inzage te leggen. Dit is gedaan omdat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegd was. En omdat de initiatiefnemer het maximaal vermogen in haar aanvraag wilde verhogen van 5 naar 7 MW per turbine.
  • Van 10 juni tot 22 juli 2022 hebben de stukken opnieuw ter inzage gelegen.
  • De zienswijzen van zowel de eerste als de tweede terinzagelegging worden uiteindelijk beantwoord in één reactienota. Die reactienota wordt nu voorbereid.
  • Op 30 juni (tijdens tweede terinzagelegging) deed Raad van State een uitspraak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor windpark Caprice. De gemeente onderzoekt nu de gevolgen van deze uitspraak voor windpark Caprice.

Documenten die ter inzage hebben gelegen betreffende:

  • Ontwerp omgevingsvergunning
  • Ontwerp Wet natuurbeschermingsvergunning & ontwerp Wet natuurbeschermingsontheffing 
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

Deze documenten kunt u hier vinden.

 

Besluit opnieuw ter inzage

Tijdens het behandelen van de zienswijzen van windpark Caprice werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer gevraagd om een wijziging in de aanvraag. Zij willen het maximaal vermogen verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. Dit bij elkaar vormt aanleiding voor het besluit van 9 maart 2021 van college van burgemeester en wethouders om voor windpark Caprice alle documenten opnieuw ter inzage te leggen. Vanaf 10 juni liggen deze opnieuw ter inzage tot 22 juli 2021.

Documenten met betrekking tot uitspraak windpark Delfzijl

14 juli 2021 - De Raad van State deed 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor windpark Caprice. De gemeente onderzoekt nu de gevolgen van deze uitspraak voor windpark Caprice.

Vervolgstappen

De besluitvorming was gepland in het vierde kwartaal van 2021. Op 30 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan voor het windpark Delfzijl. Dit was midden in de termijn van de tweede terinzagelegging. In deze uitspraak is bepaald dat de algemene milieuregels uit het activiteitenbesluit (denk aan normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid) niet zomaar mogen worden gebruikt voor windparken. De gemeente onderzoekt nu de gevolgen van die uitspraak. In het vierde kwartaal verwachten we meer te kunnen zeggen over het vervolg van de procedure. De reactienota is uiteindelijk ook onderdeel van de besluitvorming. De definitieve afronding van die reactienota wordt daarom ook uitgesteld. 

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op door: