De initiatiefnemers voor windpark Caprice (steenfabriek Caprice en Renewable Energy Factory) willen twee windturbines op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard. Dit is de plek waar de doorgetrokken A15 straks het Pannerdensch Kanaal kruist. De aanvraag is voor twee windturbines met een hoogte tussen de 150 tot 240 meter hoog. De stroom die wordt opgewekt is vergelijkbaar met de stroom van 8.000 gezinnen. 

Laatste nieuws

27-06-2022 - In november 2020 en in juni 2021 heeft de ontwerpvergunning voor windpark Caprice ter inzage gelegen. Veel omwonenden en andere belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend waarin ze hun bezorgdheid uitten over de gevolgen van het windpark. In een reactienota reageert de gemeente op deze zienswijzen. Het college heeft deze reactienota vandaag vastgesteld. De reactienota vindt u hieronder. De mensen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen hierover persoonlijk bericht.

In eerdere berichten hebben wij aangegeven dat de gemeente ervoor heeft gekozen om voor windpark Caprice aanvullende voorschriften vast te stellen. Het college heeft deze nu ook vastgesteld. Door deze aanvullende voorschriften wordt de omgeving beter beschermd tegen overlast. De gemeente heeft onderzoeksbureau Pondera gevraagd om hierover advies te geven. De aanvullende voorschriften gaan over slagschaduw en geluidsoverlast, en zijn strenger dan wettelijk verplicht. In de onderstaande bestanden staan het collegevoorstel en -besluit en de bijlagen gerelateerd aan de beslispunten in het besluit.

Op 7 juli is er een technische toelichting voor de gemeenteraad over windpark Caprice. Op 8 september komt de raad naar Angeren om met omwonenden en belangstellenden in gesprek te gaan. De locatie en tijd geven wij ruim van tevoren door. Caprice wordt ook behandeld op de inforonde van 1 september en de politieke avond van 15 september. Op 21 september neemt de gemeenteraad een besluit. Ook dan heeft u nog gelegenheid van het spreekrecht gebruik te maken. Het raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit vindt u hieronder.

16-12-2021 - De Raad van State deed op 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere windparken in het land, waaronder windpark Caprice. De gemeente heeft besloten welke stappen zij gaat zetten om te komen tot een besluit. Hierover hebben wij omwonenden en de gemeenteraad geïnformeerd. Deze documenten treft u hieronder aan.

Het besluit van college en gemeenteraad

Windturbines hebben een flinke impact op de omgeving, natuur en omwonenden. Maar windenergie is ook nodig voor de energietransitie van Lingewaard. Plannen voor windenergie moeten voldoen aan het beleidskader windenergie. Tussen 2019 en 2020 heeft de initiatiefnemer verschillende onderzoeken gedaan. Ook is overlegd met omwonenden en andere betrokkenen.

Gemeente Lingewaard heeft de onderzoeken getoetst. Het windpark voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt voor windenergie. In september 2020 zag het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad daarmee genoeg basis voor een vergunning.

Afspraken over compensatie

Het plaatsen van windturbines wil Lingewaard op een verantwoorde manier doen. Met oog voor natuur, landschap, leefbaarheid en het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Hiervoor zijn wettelijke eisen, maar hier gebeurt er meer. Onder meer door te kijken naar inpassing in de natuur, een omgevingsfonds, een extra gemeenschapsfonds en een vergoeding voor direct omwonenden binnen 1 kilometer rondom het windpark. 

Alle documenten ter inzage voor omwonenden

Na het besluit in september 2020 zijn de vergunningen en bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Iedereen krijgt daarmee de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze te geven op deze documenten. Het gaat om de volgende vergunningen en bijbehorende documenten:

  • Ontwerp omgevingsvergunning
  • Ontwerp Wet natuurbeschermingsvergunning & ontwerp Wet natuurbeschermingsontheffing 
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

Tijdens het behandelen van de zienswijzen werd duidelijk dat niet de laatste versie van de ruimtelijke onderbouwing ter inzage heeft gelegen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer gevraagd om een wijziging in de aanvraag. Zij willen het maximaal vermogen verhogen van 5MW naar 7MW per windturbine. Dit bij elkaar vormt aanleiding voor het besluit van 9 maart 2021 van college van burgemeester en wethouders om voor windpark Caprice alle documenten opnieuw ter inzage te leggen. De documenten zijn opnieuw ter inzage gelegd in juni en juli 2021.

De documenten die ter inzage hebben gelegen kunt u hier vinden.

Meer informatie van het collegebesluit om de documenten opnieuw ter inzage te leggen kunt u hieronder vinden.

Documenten met betrekking tot uitspraak windpark Delfzijl

De Raad van State deed 30 juni uitspraak in een rechtszaak over het bestemmingsplan voor een windpark in het Groningse Delfzijl. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor windpark Caprice. De gemeente heeft omwonenden, indieners van zienswijzen en de gemeenteraad diverse keren hierover geïnformeerd.

Deze informatie kunt hieronder vinden.

Vervolgstappen

De besluitvorming was gepland in het vierde kwartaal van 2021. Door de uitspraak van de Raad van State wordt dit uitgesteld. In deze uitspraak is bepaald dat de algemene milieuregels uit het activiteitenbesluit (denk aan normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid) niet zomaar gebruikt mogen worden voor windparken. De gemeente heeft daarom besloten om onderzoek te doen naar het vaststellen van eigen normen. Na dit onderzoek kan de gemeente onderbouwen welke normen zij gebruikt in de vergunning. Raad van State heeft bepaald dat een gemeente dat kan doen. Een aantal grotere windparken in Nederland hebben dat onderzoek ook al uitgevoerd.

Na het onderzoek maakt het college van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel voor de definitieve vergunningverlening van windpark Caprice. Onderdeel van dit raadsvoorstel zijn de onderbouwing van de normstelling en de definitieve reactienota. Indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de definitieve reactienota. Hierin staan de antwoorden op de vragen die zij hebben gesteld in hun zienswijze.

Uiteindelijk besluit de raad op basis van het raadsvoorstel of de vergunning verleend wordt. We verwachten dat dit in het tweede kwartaal van 2022 zal zijn.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op door: