Gemeentesecretaris

Igor van der Valk

E-mail: I.vanderValk@lingewaard.nl

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij in de uitoefening van hun taak. Daarnaast heeft de gemeentesecretaris de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het ambtelijk apparaat (met uitzondering van de griffier en zijn griffie).

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt

  • Lid raad van toezicht welzijnsorganisatie Solidez Wageningen (bezoldigd, €1.500 op jaarbasis)
  • Bestuurslid Werken in Gelderland