Onderzoek ‘In gesprek met boeren en (glas)tuinders Lingewaard’

Boeren en (glas)tuinders hebben zorgen over hun bedrijf en de toekomst van de agrarische sector. Wij begrijpen deze zorgen. Dit is voor ons aanleiding om dit voorjaar in gesprek te gaan met boeren en(glas)tuinders. Hiermee willen we beter inzicht krijgen in hun uitdagingen, kansen, zorgen en toekomstplannen. Onderstaand kunt u de terugblik lezen op de startbijeenkomst van 23 april 2024. Ook vindt u onderaan deze pagina een overzicht van de gestelde vragen met daarbij de antwoorden.

Terugblik op startbijeenkomst van 23 april 

Vertegenwoordigers van ruim 70 agrarische bedrijven waren op dinsdag 23 april jongstleden aanwezig tijdens de startbijeenkomst van de keukentafelgesprekken met boeren en (glas)tuinders in de gemeente Lingewaard. Deze gesprekken gaan binnenkort starten. Aanmelden is nog mogelijk. 

Veel boeren en (glas)tuinders hebben zorgen over hun bedrijf en de toekomst van de agrarische sector. Daarom gaat de gemeente graag met deze ondernemers in gesprek. We willen graag met de ondernemers praten om beter inzicht te krijgen in hun uitdagingen, kansen, zorgen en toekomstplannen. De startbijeenkomst maakte in elk geval duidelijk dat de gesprekken voorzien in een behoefte. 

Grote belangstelling

Wethouder Maarten van den Bos was blij met de grote belangstelling voor de startbijeenkomst. Hij nodigde de ondernemers uit om deel te nemen aan de komende keukentafelgesprekken. Hij gaf ook het grote belang van de sector aan. Alle agrarische bedrijven samen beslaan een groot deel van het Lingewaardse grondgebied. Deze bedrijven geven kleur aan het landschap en hebben een belangrijke rol in de voedselproductie. Het is ook een sector die belangrijke wijzigingen heeft ondergaan en nog zal ondergaan. 

Drukbezochte startbijeenkomst voor boeren en (glas)tuinders.

De gemeente wil de komende jaren beleid maken voor deze groep ondernemers en de inrichting van het grondgebied. Wethouder Maarten van den Bos gaf aan dat hij niet over maar juist met boeren en tuinders wil praten. Dit gaat dan zowel via de vier agrarisch coaches en de keukentafelgesprekken als via persoonlijke gesprekken met de wethouder zelf. Starters, opvolgers en stoppers zijn van harte uitgenodigd om hun wensen en vragen met hem te delen.

Bewustzijn

Lizanne Roeleven legde tijdens de startbijeenkomst namens de vier coaches uit dat de keukentafelgesprekken vertrouwelijk zijn en dat de opbrengsten van de gesprekken niet terug te voeren zijn op individuele personen en bedrijven. 

‘’Boeren gunnen zich vaak geen tijd om na te denken over de komende 5 tot 10 jaar. Juist door de inzet van de coaches krijgen zij meer bewustzijn en gaan ze nadenken over zaken als opvolging, nieuwe businessmodellen en ook stoppen. De ervaring die de coaches in elders hebben opgedaan met dit soort trajecten helpen om ook in Lingewaard waarde toe te voegen”, aldus Lizanne Roeleven. 

Alle boeren en (glas)tuinders krijgen een keukentafelgesprek aangeboden. Dit geldt ook voor de ondernemers die de startbijeenkomst niet hebben bijgewoond. De gesprekken worden gevoerd door coaches van coachingsbureau Roeleven & Co. In de gesprekken is alle ruimte om vragen en zorgen over  de toekomst te bespreken. 

Vragen en meer informatie

Heeft u belangstelling voor een keukentafelgesprek of heeft u vragen voor de agrarische coaches? Dan kunt u contact opnemen met Lizanne Roeleven van Roeleven & Co. Zij is telefonisch te bereiken op 06 - 304 317 09 of per e-mail via lizanne@boerenentuinderslingewaard.nl. Heeft u een vraag voor de gemeente? Neem dan contact op met Hans Wennekes, medewerker bedrijven bij de gemeente. Hij is telefonisch te bereiken op 06 - 112 392 81 of per e-mail via h.wennekes@lingewaard.nl.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen en antwoorden die aan de orde zijn gekomen tijdens de startbijeenkomst. 

Hoe zit het met de kwalificaties en certificering van de coaches?

Alle coaches hebben minimaal 10 jaar ervaring in de sector. Ook zijn zij bij de brancheorganisaties VAB en Noloc aangesloten en gecertificeerd.

Zijn de keukentafelgesprekken in het kader van de Wet Open Overheid wel anoniem?

Net als bij de gesprekken in andere gemeenten zijn uitspraken en resultaten anoniem en niet herleidbaar op personen of bedrijven. Lingewaard heeft juist gekozen om met externe professioneel coaches te werken in plaats van de eigen ambtenaren in te zetten om in gesprek te gaan.

Wat is nu het doel van deze bijeenkomst en de komende keukentafel gesprekken?

Wethouders Maarten van den Bos geeft aan behoefte te hebben om een scherpe visie op de sector te krijgen. Dit als onderdeel van de meer algemene Omgevingsvisie waar je vele kanten mee uit kunt. Er worden keuzes gemaakt voor de komende 20 tot 30 jaar en daar wil hij goede input voor krijgen middels dit project.

Zijn het plaatsen van zonnepanelen en windmolens onderdeel van de visie op het agrarisch gebied?

Volgens wethouder Maarten van den Bos dienen we na te denken over de toekomst, de komende 20 tot 30 jaar. En ook dus over de behoefte aan de opwekking van duurzame energie. Maarten: “Daar waar mogelijk en waar we bestaande bedrijven niet in de weg zitten, wil Lingewaard gronden vastleggen voor toekomstige ontwikkelingen. Met name gebeurt dit langs de A15 . Landelijk gezien liepen we met de reserveringen wel iets achter.”

Is het huidige maaibeleid wel goed voor de boeren?

Wethouder Maarten van den Bos: ‘’Goed dat deze vraag aan de orde komt. Samen willen we immers de belangen afwegen en horen van u wat belangrijk is. Laat vooral ook de negatieve kanten horen van bestaand beleid en plannen. In goed gezamenlijk over kan een gemeente het beter doen’’.

Zijn het onttrekken van gronden voor boeren in de uiterwaarden, de plannen over stikstofreductie en Natura 2000 niet gewoon acties die tegen de boeren gericht zijn en uitsluitend bedoeld zijn voor de ontwikkeling van natuurgebied?

Dit project is niet bedoeld om direct met antwoorden als ja of nee te reageren. Maar meer om ook te onderzoeken welke zaken we goed moeten regelen. Een deel van de opdracht is om onze ruimte goed te gebruiken waar verschillende belangen gelden. ‘’We willen wel graag de signalen vanuit uw branche horen’’, aldus wethouder Van den Bos. Waar zitten jullie mee wat raakt jullie direct? Wij maken ons sterk voor goed en evenwichtig agrarisch beheer in de gemeente, uiteraard ook binnen de kaders van andere overheden.”

De sector wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die het gevolg zijn van het beleid van de overheid, die nemen alleen maar toe.

Wethouder Van den Bos geeft aan dat hij tijdens zijn studie vooral bezig was met schaalvergroting binnen de landbouw, dat was de oplossing voor ieder probleem. Maarten: “Achteraf zijn de gevolgen van dat beleid en de gemaakte keuzes niet alleen maar positief gevallen. We verwachten blijkbaar van boeren dat zij zomaar weer die koers op korte termijn kunnen aanpassen. We kunnen de stress en ‘het gedoe' niet bij u niet weghalen, maar wel proberen om de problemen op te lossen. Niets doen, en ook dit project niet doen, is geen optie. We willen het binnen de kaders goed regelen.” 

Lingewaard moet herinrichten, solitaire bedrijven clusteren, dat is goed voor de sector. Maarten geeft aan dat park Lingezegen daar een voorbeeld van is. “Waarschijnlijk geldt dit voor 30% van de bedrijven in onze gemeente. Laten we vooral komen met goed en met elkaar nadenken over oplossingen. Ook samen met de provincie kijken naar oplossingen en alternatieven, vooral niet door alleen maar zwart-wit te denken.” 

Wat is er gedaan met het onderzoek en uitkomsten van het project in Overbetuwe?

Volgens Lizanne Roeleven zijn er aanbevelingen gedaan en is er meer begrip ontstaan voor de sector. Het onderzoek is pas net afgerond. Het gemeentebestuur gaat de verdere stappen bespreken. 

Lizanne geeft aan dat alle ruim 200 agrarisch ondernemingen telefonisch worden benaderd en uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. U kunt zich ook zelf aanmelden. De slotbijeenkomst vindt eind 2024 plaats. Ook daar ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor.