Leerplicht begint bij 5 jaar

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Kinderen moeten uiterlijk de 1e dag van de nieuwe maand nadat zij 5 zijn geworden naar school.

Kinderen van 4 jaar niet leerplichtig

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar kinderen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt.

Leerplicht tot 16 jaar

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij  het schooljaar dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Leerplicht tussen 16 en 18 jaar (Kwalificatieplicht)

Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

De kwalificatieplicht is 1 van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet de maatregel de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Jongeren moeten de kwalificatieplicht vervullen door volledig dagonderwijs te volgen. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren.

Hoe het werkt

Toezicht op leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven.

Vrijstellingen leerplicht

Ouders kunnen in uitzonderingsgevallen beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat uw kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente heeft ten minste 1 leerplichtambtenaar in dienst. Middelbare scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven. De leerplichtambtenaar geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Ook licht hij voor over wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Ook kan hij een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Taken scholen: schoolverzuim melden

Scholen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar onderwijs moeten verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken melden bij het verzuimloket van DUO. Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs melden dit bij de gemeente.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maken gebruik van het digitale verzuimloket van DUO. Basisscholen maken geen gebruik van het verzuimloket.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.

Wat u moet doen

Vrijstelling inschrijving

Wilt u vrijstelling aanvragen voor inschrijving van uw kind dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (026) 32 60 111 (kies voor optie 1).

De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is om uw kind vrijstelling van leerplicht te verlenen.

Vrijstelling schoolbezoek

In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij (langdurige) ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.

Ook als u door uw beroep of dat van uw partnergeen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen.

Deze vrijstelling vraagt u aan bij het schoolbestuur. Onder het kopje formulieren/documenten kunt u de formulieren vinden die hiervoor nodig zijn

Aanvullende informatie

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?