Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Omschrijving

In de gemeente Lingewaard staan 38 rijksmonumenten en 187 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere boerderijen, kerken, scholen en woonhuizen met een bijzondere waarde. Daarom moeten ze beschermd worden. Ook voor generaties na ons.

Bekijk de lijst met rijks- en gemeentelijk monumenten in Lingewaard.

Monumenten herinneren aan het verleden. Ze zijn mede bepalend voor de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Veel mensen die een monument bezitten of bewonen, zijn daar best trots op. Maar het bezit van zo’n pand roept ook vaak vragen op. Het karakter van het monument moet namelijk in stand gehouden worden. Dat kost meestal extra geld. Daarom bestaat voor onderhoud en restauratie van monumenten de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Er is een regeling voor gemeentelijke monumenten en een regeling voor rijksmonumenten.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl(externe link).

Gemeentelijk monument

Welke kosten zijn subsidiabel

De hieronder genoemde onderhoudswerkzaamheden en restauratiewerkzaamheden voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten zijn subsidiabel.
 

Onderhoudswerkzaamheden

 • Buiten- en daarmee samenhangend binnen schilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen en buitendeuren;
 • Herstel en vernieuwen van rieten daken (met deklatten en herstel van sporen);
 • Herstel, van dakvlakken gedekt met pannen (met tengels en panlatten), leien, lood, zink of koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van dakbeschot en sporen;
 • Herstel van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren, inclusief aansluitingen op riolering en water;
 • Herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel of terugplaatsen van stoepen, roedenverdeling, lijstwerk en luiken;
 • Herstel van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen;
 • Herstel van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en het nemen van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast;
 • Inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en opvoegen of pleisteren van gevels;
 • Op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen;
 • Herstel, controle, vervangen en indien nodig aanbrengen van nieuwe bliksembeveiliging;
 • Behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;
 • Herstel van gedeelten van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen en spantbenen;
 • Herstel van glas-in-lood , beglazing en aanbrengen van beschermende beglazing voor gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas;
 • Vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of grote historische waarde;
 • Het plaatsen van achterzetbeglazing in samenhang met herstel van historisch waardevolle ramen;
 • Het gangbaar houden van historische krachtwerktuigen en machines;
 • Het aanbrengen van inspectievoorzieningen zoals dakluiken en klimhaken.
   

Restauratiewerkzaamheden

 • Herstel van casco, dat wil zeggen de hoofdstructuur van het monument bestaande uit de dragende onderdelen en het omhulsel, te weten dak-, kap- en gebintconstructie, vloeren, balklagen, dragende muren, fundering, kelder en gewelven;
 • Herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen (in- en exterieur al dan niet in combinatie met het herstel van casco waaronder schouwen, vloeren, trappartijen, plafonds, schilderingen, pleister- en schilderwerk, bijzonder behang, raam- en deurpartijen met omlijsting en gevelonderdelen;
 • Reconstructie van verdwenen of gewijzigde onderdelen indien en voor zover deze verdwijning en wijziging afbreuk doen aan de monumentale waarde van het object;
 • Herstel van specifieke technische installaties in monumenten van bedrijf en techniek, bijvoorbeeld stoommachines, dieselmotoren, raamzagen en persen;
 • Het aanbrengen van technische installaties ten behoeve van bescherming van zeer waardevolle interieurelementen, bijvoorbeeld verwarming of luchtbevochtigingsinstallaties.
   

Wat u moet doen

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Meenemen

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

 • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
 • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
 • technische omschrijving van de werkzaamheden
 • foto’s van de bestaande situatie
 • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
 • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl(externe link).