Wie onroerende zaken in bezit heeft, betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB). Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfshal, verenigingsgebouw, school of een perceel grond. De gemeente heft belasting over alle onroerende zaken die binnen haar gemeentegrenzen vallen. Informatie over vrijstellingen vindt u in de Gemeentelijke verordening. Er zijn twee soorten onroerende zaakbelastingen:

Eigenarenbelasting (OZB zakelijk recht)

Eigenarenbelasting legt de gemeente op aan diegene die een onroerende zaak geheel of gedeeltelijk in eigendom heeft. Ook vruchtgebruikers en erfpachters moeten eigenarenbelasting betalen. De gegevens van het Kadaster zijn hierbij maatgevend.

De gemeente heft daarnaast ook eigenarenbelasting op panden in aanbouw. De Waarderingskamer stelt dit verplicht. De waarderingskamer is een instantie die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Gebruikersbelasting (OZB feitelijk gebruik)

De gemeente legt de gebruikersbelasting op aan iedereen die een niet-woning in gebruik heeft of huurt.

De aanslagen voor de OZB stuurt de gemeente naar degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is. Een wijziging in de loop van het jaar brengt daar geen verandering in. Ontheffing is daarom niet mogelijk. Bij koop of verkoop in de loop van het jaar kan de eigenarenbelasting OZB worden verrekend via de notaris.