Nederlanders die buiten Nederland wonen, kunnen deelnemen aan de stemming voor het de  verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten van het kiesrecht.

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan de verkiezing als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1 / Wrr 21) beschikbaar.

Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke manier men wenst deel te nemen aan de verkiezing: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen.

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire post waaronder de woonplaats van verzoeker ressorteert.

De registratieformulieren dienen vóór dinsdag 23 april 2024 te zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage.

Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel