Wat is het?

Wij subsidiëren activiteiten van instellingen en andere initiatieven op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard.

Of en voor welke subsidie u in aanmerking komt leest u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerker subsidies, telefoonnummer (026) 32 60 111.

Voorwaarden

Prestatiesubsidie

Eenmalige subsidie

 • Om eenmalige, vernieuwende activiteiten te ondersteunen. 
 • De activiteit mag niet al eerder in Lingewaard door de aanvrager georganiseerd zijn.
 • Activiteit: een georganiseerde belevenis, (openlucht)manifestatie, voorstelling, (thema)dag(en) of -week waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, gezondheid, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat.
 • De activiteit is openbaar toegankelijk, past binnen en draagt bij aan één van de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard en is gericht op de inwoners van Lingewaard.
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale kosten van de activiteit (tot maximaal € 2.500,- per aanvraag).
 • De subsidieaanvraag moet tussen de twaalf en achttien weken voor de start van de activiteit worden ingediend.
 • Het gaat hierbij om de volgende subsidieregeling:

Subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen'

 • Om eenmalige evenementen te ondersteunen op het gebied van sport en/of cultuur: een georganiseerde belevenis, (openlucht)manifestatie, voorstelling, (thema)dag of -week waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie van deze centraal staat.
 • Het evenement is openbaar toegankelijk, past binnen en draagt bij aan één van de beleidsdoelstellingen van gemeente Lingewaard en is gericht op de inwoners van Lingewaard.
 • Anders dan bij de eenmalige subsidie, ligt de nadruk hierbij niet op vernieuwing.
 • Het evenement kan al eerder zijn georganiseerd in Lingewaard of door de betreffende aanvrager.
 • De aanvragende organisatie moet uit Lingewaard komen.
 • De aanvragende organisatie mag geen prestatiesubsidie hebben aangevraagd of ontvangen voor het desbetreffende jaar, tenzij de subsidie wordt aangevraagd door:
  • een samenwerkingsverband;
  • verenigingen en instellingen die op grond van de subsidieregeling Nationale Volksfeesten en Dodenherking een prestatiesubsidie hebben ontvangen.
 • De subsidie kan maar één keer per twee jaar maximaal voor één evenement worden aangevraagd.
 • De subsidie bedraagt niet meer dan maximaal 50% van de kosten van het evenement (tot maximaal € 2.000,- per aanvraag).
 • De subsidieaanvraag moet tussen de twaalf en acht weken voor de start van het evenement worden ingediend.
 • Het gaat hierbij om de volgende subsidieregeling:

Subsidie Aankoop, bouw of renovatie voor non-profit organisaties

 • Om non-profit organisaties te ondersteunen in aankoop, bouw of renovatie van accommodaties en terrein welke noodzakelijk zijn om de reguliere activiteiten van deze organisaties te kunnen voortzetten of de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren.
 • Wordt verleend aan non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen die gevestigd zijn en activiteiten uitvoeren in de gemeente Lingewaard.
 • De subsidie bedraagt niet meer dan maximaal 50% van de kosten van het project (tot maximaal € 7.500,- per aanvraag per organisatie).
 • De subsidieaanvraag moet tussen de twaalf en achttien weken voor de start van de activiteit worden ingediend.
 • Organisaties die voor deze regeling een aanvraag indienen, moeten op verzoek het eigendom kunnen aantonen dan wel in bezit te zijn van een recht van opstal met een resterende looptijd van ten minste 10 jaar.
 • Het gaat hierbij om de volgende subsidieregeling:

Wat u moet doen

Wanneer u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden voor een subsidie, dan kunt u uw aanvraag online indienen. Het formulier leidt u stap voor stap door de aanvraagprocedure. U heeft DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen.

Aanvragen prestatiesubsidie

Aanvragen van prestatiesubsidie kan van 1 september tot en met 30 september. Het is op dit moment niet mogelijk om prestatiesubsidie aan te vragen.

Aanvragen Vaststelling Prestatiesubsidie 2023

Aanvragen vaststelling prestatiesubsidie 2023 is niet meer mogelijk. 

Aanvragen subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen'

Voor deze subsidie geldt voor 2023 een subsidieplafond van €30.000,-

Aanvragen eenmalig vernieuwende activiteiten

Voor deze subsidie en de subsidie 'Aankoop, bouw of renovatie non-profit organisaties' geldt voor 2023 een gezamenlijk subsidieplafond van €36.229,-

Subsidie Aankoop, bouw of renovatie non-profit organisaties

Voor deze subsidie en de subsidie 'Online aanvragen eenmalig vernieuwende activiteiten' geldt voor 2023 een gezamenlijk subsidieplafond van €36.229,-

Uw aanvraag tussentijds opslaan?

U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan en op een later moment weer openen. Als u uw formulier tussentijds opslaat, kunt u het invullen voortzetten vanuit de persoonlijke internetpagina Mijn Gemeente Lingewaard.

Aanvullende informatie

Prestatiesubsidie

Let op! Wilt u een prestatiesubsidie aanvragen voor het komende jaar, dan moet de aanvraag in de maand september van het huidige jaar gebeuren. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een prestatiesubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie kan worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. Bij een instelling met rechtspersoonlijkheid kunt u alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen'

Een subsidie 'ondersteuning culturele en sportevenementen' kan alleen worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor een investeringssubsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.

Subsidie Aankoop, bouw of renovatie voor non-profit organisaties

Een subsidie Aankoop, bouw of renovatie voor non-profit organisaties kan alleen worden verleend aan een instelling met rechtspersoonlijkheid. U kunt alleen als bestuurslid/gevolmachtigde directeur namens de organisatie een aanvraag voor deze subsidie indienen. Als u bestuurslid bent, dan zal dit moeten blijken uit de gegevens over de bestuursleden, de inschrijving van de Kamer van Koophandel en de volmacht.