Afvalstoffenheffing

Wat is het?

Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een belasting geheven van de inwoners van de gemeente (particuliere huishoudens) voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing is bedoeld ter bestrijding van alle kosten die ter zake van de afvalinzameling worden gemaakt. Hieronder vallen ook de kosten voor de gescheiden inzameling van glas, papier en de kosten van verwerking van het huisvuil.

Naast een vast bedrag dat elk particulier huishouden moet betalen, ongeacht of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, wordt het aantal containerledigingen/stortingen over enig jaar afgerekend. Deze afrekening gebeurt achteraf (in het opvolgende jaar).

Verder bestaat er de mogelijkheid om opdracht te geven tot het ophalen van grof huishoudelijk afval. Hiervoor geldt een tarief per m³ aangeboden afval, dat in rekening wordt gebracht bij een afzonderlijk op te leggen aanslag.

De afvalstoffenheffing geldt alleen voor particuliere huishoudens. De bedrijfshuishoudens dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van het bedrijfsafval.

Kosten

Een overzicht van de tarieven vindt u bij Tarieven gemeentelijke belastingen.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Ontheffing

Als de belastingplicht in de loop van het jaar wijzigt (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of overlijden), heeft u recht op ontheffing van de aanslag. Deze vermindering wordt automatisch verleend en heeft betrekking op de periode vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de verhuisdatum of de datum van overlijden, tot en met het einde van het belastingjaar.