Gebiedsvisie Driegaarden 2 en 3

Deze pagina is bijgewerkt op 15 november 2023

Het gebied Driegaarden is tien jaar geleden door de gemeenteraad in de Ruimtelijke Structuurvisie 2020-2025 aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Omdat de gemeente wil voldoen aan de huidige grote behoefte aan woningbouw in Lingewaard, is de locatie onderdeel van de versnellingsopgave voor woningbouw voor 2020-2025. Het eerste deelgebied, tussen de Muntstraat en Laakse Eind, wordt nu gerealiseerd. Voor de twee andere gebieden (in groen op het kaartje) stelt de gemeente een gebiedsvisie op, om zo kaders te bepalen voor verdere ontwikkeling van dit gebied.

De twee deelgebieden voor de visie op kaart.
De twee deelgebieden voor de visie.

In een gebiedsvisie kijken we breder dan alleen wonen

Een gebiedsvisie vormt een kader voor de ontwikkeling van een gebied. Dit kader wordt gebruikt voor een later op te stellen stedenbouwkundig plan en omgevingsplan. Het doel is om met input van onder andere inwoners een gebiedsvisie te maken die uitnodigt tot de ontwikkeling van een prettig, groen en aantrekkelijk gebied met een eigen identiteit. In deze visie kijken we breder dan alleen wonen. Het gaat ook over groen, water, parkeren en spelen. Omdat onze leefomgeving verandert, nemen we ook ambities mee die het plan toekomstbestendig maken, zoals ruimte voor bewegen, oplaadpunten voor elektrische auto’s, voldoende waterberging en duurzame energie. 


Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op 27 juni 2022 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Valom in Huissen voor omwonenden en andere belanghebbenden. Hier hebben wij verteld over wat een gebiedsvisie is, wat we tot nu toe gedaan hebben en wat onze eerste ideeën zijn. Ook hebben we gesprekken gevoerd met inwoners over verschillende onderdelen van de visie en kon men vragen stellen of een reactie geven. Hieronder vindt u de presentatie en de posters van de ideeën voor de concept visie die wij hebben gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst. 

Waar staan we nu?

We werken op dit moment nog aan de gebiedsvisie. Dit neemt meer tijd in beslag, omdat de initiatiefnemers (de ontwikkelende partijen en eigenaars van de gronden) bij de gemeente hebben aangegeven dat zij met de concept gebiedsvisie zoals die er lag geen haalbaar plan kunnen maken voor de ontwikkeling. Dit heeft te maken met toenemende bouwkosten en de aangescherpte eisen vanuit de woondeal 2.0 waarin staat dat er in nieuwbouwplannen meer betaalbare woningen moeten zitten. Om de gebiedsvisie tot ontwikkeling te krijgen moet deze dus waarschijnlijk aangepast worden. Op dit moment zijn wij hierover in overleg met de ontwikkelende partijen. We werken verschillende scenario’s uit. Hierbij nemen we ook de eerder opgehaalde reacties uit de omgeving mee. We verwachten dat we rond de zomer van 2024 meer duidelijkheid hebben en de visie kunnen gaan voorleggen aan het college en uiteindelijk aan de gemeenteraad. Voordat de aangepaste gebiedsvisie naar de gemeenteraad gaat, gaan wij opnieuw met de omgeving en andere belanghebbenden in gesprek. De wijze waarop we dat doen moeten we nog bepalen.

Het vervolg en de planning

Hieronder vindt u de actuele planning met een toelichting.

Eerste informatieavond en start participatie - 27 juni 2022

Uitwerken scenario’s en aanpassen concept gebiedsvisie – 2023 en eerste kwartaal 2024 

Aangepaste gebiedsvisie presenteren aan de omgeving en andere belanghebbenden – tweede kwartaal 2024 
                    
Presentatie aan en besluitvorming door college - tweede kwartaal 2024
Als de concept visie klaar is leggen we deze voor aan het college en neemt zij hierover een besluit. Pas als het college positief besluit over de concept visie, dan gaan we deze presenteren aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de gebiedsvisie vast. Als het collegebesluit is genomen zullen we de visie inclusief bijlagen ook delen met de omgeving door het te plaatsen op deze webpagina.   

Presentatie aan en vaststelling door gemeenteraad – tweede kwartaal 2024
Na het collegebesluit wordt de visie aan de raad voorgelegd. Dat gebeurt in stappen. Eerst wordt de raad tijdens de inforonde geïnformeerd, daarna wordt de visie besproken tijdens de politieke avond. Uiteindelijk neemt de raad een besluit op de Raadsavond. Indien gewenst kan tijdens de inforonde of de politieke avond worden ingesproken.

Opstellen stedenbouwkundig plan – derde kwartaal 2024
Het vastgestelde visiedocument is straks de start voor de verdere uitwerking van een plan. De ontwikkelaars gaan dan de visie verder uitwerken tot een stedenbouwkundig plan. Tijdens dit proces blijven de ontwikkelaars en de gemeente in gesprek met de omgeving over de invulling van dit plan. Met de ontwikkelaars stemmen wij af hoe de omgeving verder betrokken blijft. De verwachting is dat er in deze fase een klankbordgroep wordt gevormd. Hierover wordt u rechtstreeks en/of via deze pagina geïnformeerd. 

Aanvang planprocedure - 2025

Vermoedelijke start realisatie - 2026/2027

Vragen? 

Neem dan contact op met Tess van der Klei via e-mail t.vanderklei@lingewaard.nl of via telefoonnummer (026) 32 60 111

Heeft u gevonden wat u zocht?