Het gebied Driegaarden is tien jaar geleden door de gemeenteraad in de Ruimtelijke Structuurvisie 2020-2025 aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Omdat de gemeente wil voldoen aan de huidige grote behoefte aan woningbouw in Lingewaard, is de locatie onderdeel van de versnellingsopgave voor woningbouw voor 2020-2025. Het eerste deelgebied, tussen de Muntstraat en Laakse Eind, wordt nu gerealiseerd. Voor de twee andere gebieden (in groen op het kaartje) stelt de gemeente een gebiedsvisie op, om zo kaders te bepalen voor verdere ontwikkeling van dit gebied. 

De twee deelgebieden voor de visie op kaart.
De twee deelgebieden voor de visie.

In een gebiedsvisie kijken we breder dan alleen wonen

Een gebiedsvisie vormt een kader voor de ontwikkeling van een gebied. Dit kader wordt gebruikt voor een later op te stellen stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Het doel is om met input van onder andere inwoners een gebiedsvisie te maken die uitnodigt tot de ontwikkeling van een prettig, groen en aantrekkelijk gebied met een eigen identiteit. In deze visie kijken we breder dan alleen wonen. Het gaat ook over groen, water, parkeren en spelen. Omdat onze leefomgeving verandert, nemen we ook ambities mee die het plan toekomstbestendig maken, zoals ruimte voor bewegen, oplaadpunten voor elektrische auto’s, voldoende waterberging en duurzame energie. 


Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op 27 juni 2022 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Valom in Huissen voor omwonenden en andere belanghebbenden. Hier hebben wij verteld over wat een gebiedsvisie is, wat we tot nu toe gedaan hebben en wat onze eerste ideeën zijn. Ook hebben we gesprekken gevoerd met inwoners over verschillende onderdelen van de visie en kon men vragen stellen of een reactie geven. Hieronder vindt u de presentatie en de posters van de ideeën voor de concept visie die wij hebben gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst. 

Waar staan we nu?

We zijn op dit moment de concept visie aan het afronden. We kijken hierbij naar de reacties en opmerkingen die we tijdens de informatiebijeenkomst en de weken erna hebben ontvangen van inwoners. Alle reacties en informatie die we hebben opgehaald worden opgenomen in de bijlage van de visie. We maken een afweging tussen wat we wel, niet of gewijzigd mee kunnen nemen in de gebiedsvisie. We leggen daarbij uit waarom.


Het vervolg en de planning

De planning zoals we die tijdens de informatieavond hebben gepresenteerd is inmiddels wat naar achter geschoven. Hieronder vindt u de actuele planning met een toelichting.

Informatieavond en start participatie - 27 juni ‘22

Afronden concept gebiedsvisie - februari ‘23

We leggen op dit moment de laatste hand aan de concept visie. We kijken hierbij ook naar de reacties en opmerkingen die we naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 27 juni 2022 hebben ontvangen van inwoners. Alle reacties en informatie die we hebben opgehaald worden opgenomen in de bijlage van de visie. We maken een afweging tussen welke we wel, niet of gewijzigd mee kunnen nemen in de gebiedsvisie. We leggen daarbij uit waarom. We hebben de conceptvisie nog een keer besproken met de wijkorganisaties, ontwikkelaars en de woningcorporatie en laatste opmerkingen opgehaald. 
                    
Presentatie aan en besluitvorming door college - februari tot juni ‘23
Als de concept visie klaar is leggen we deze voor aan het college en neemt zij hierover een besluit. Pas als het college positief besluit over de concept visie, dan gaan we deze presenteren aan de Raad. De Raad stelt uiteindelijk de gebiedsvisie vast. Als het collegebesluit is genomen zullen we de visie inclusief bijlagen ook delen met de omgeving door het te plaatsen op deze webpagina (www.lingewaard.nl/driegaarden).   

Presentatie aan en vaststelling door gemeenteraad - september ‘23
Na het collegebesluit wordt de visie aan de raad voorgelegd. Dat gebeurt in stappen en zal na de zomervakantie plaatsvinden. Eerst wordt de raad tijdens de inforonde geïnformeerd, daarna wordt de visie besproken tijdens de politieke avond. Uiteindelijk neemt de raad een besluit op de Raadsavond. Indien gewenst kan tijdens de inforonde of de politieke avond worden ingesproken.

Opstellen stedenbouwkundig plan - eind 2023 / eerste helft 2024
Het vastgestelde visiedocument is straks de start voor de verdere uitwerking van een plan. De ontwikkelaars gaan dan de visie verder uitwerken tot een stedenbouwkundig plan. Tijdens dit proces blijven de ontwikkelaars en de gemeente in gesprek met de omgeving over de invulling van dit plan. Met de ontwikkelaars stemmen wij af hoe de omgeving verder betrokken blijft. De verwachting is dat er in deze fase een klankbordgroep wordt gevormd. Hierover wordt u rechtstreeks en/of via deze pagina geïnformeerd. 

Aanvang planprocedure - 2024

Vermoedelijke start realisatie - 2025/2026

 

Vragen? 

Neem dan contact op met Tess van der Klei via e-mail t.vanderklei@lingewaard.nl of via telefoonnummer (026) 32 60 111

Heeft u gevonden wat u zocht?