Om het raadswerk te vergemakkelijken, heeft de raadsgriffie voor raads- en PA-leden een aantal handige zaken verzameld. Het gaat hier om de formats van beschikbare raadsinstrumenten (in Word-formaat), verordeningen en regelingen en interessante links.

De formats van beschikbare raadsinstrumenten (Word-bestanden)

De raad kan voor zijn raadswerk gebruik maken van diverse raadsinstrumenten. Om ervoor te zorgen dat alle informatie die nodig is wordt aangedragen, heeft de raadsgriffie formats opgesteld. De volgende raadsinstrumenten zijn beschikbaar en door het klikken op de link beschikt u meteen over het formulier in Word-opmaak:

Nadere toelichting op de bovenstaande raadsinstrumentenlink naar pdf bestand

Planning & Control cyclus

Op https://lingewaard.pcportal.nl/ kunt u de meest actuele stukken uit de Planning & Control cyclus vinden. U kunt bijvoorbeeld de meest recente Jaarstukken, Begroting en tussenrapportages bekijken.

Verordeningen en regelingen

Om de vergaderingen en andere werkzaamheden van onder meer de gemeenteraad, Politieke Avond en Inforonde goed te laten verlopen zijn afspraken vastgelegd. Dit is gebeurd door middel van verordeningen en andere regelingen. Ook op het gebied van integriteit en onderlinge verhoudingen zijn afspraken vastgelegd. Daarnaast zijn over de uitvoering van bepaalde regels nadere werkafspraken gemaakt. Hieronder vindt u de belangrijkste regelingen rond de gemeenteraad, waarbij het onderwerp tevens de link is naar die regeling.

Reglement van Orde voor de raad van Lingewaard 2023
In dit reglement staan regels over de wijze van vergaderen in de raad, de Inforonde en de Politieke Avond, over het stemmen tijdens de raadsvergadering, over het indienen van moties, amendementen en vragen en diverse andere bepalingen om te zorgen voor een ordelijk verloop van de vergaderingen en andere werkzaamheden.

Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Lingewaard 2024
De raad heeft nadere regels gesteld over de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden. Doel van de rechtspositieregeling is regels te treffen voor zaken die op grond van een wettelijke regeling van de raad worden gevraagd.

Gedragscode politieke ambtsdragers Lingewaard 2021link naar pdf bestand
Op grond van de Gemeentewet moet de gemeenteraad een gedragscode voor raad, wethouders en burgemeester vaststellen. Doel van de gedragscode is het zorgen voor het integer handelen van bestuurders. Met name omdat bestuurders in de schijnwerpers staan en de aard van hun werkzaamheden een meer dan normale zorgvuldigheid vraagt, is het zaak dat zelfs de schijn van enige belangenverstrengeling of het behalen van persoonlijk voordeel wordt vermeden.

Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoedingen 2021link naar pdf bestand
In deze verordening zijn afspraken opgenomen met betrekking tot het verlenen van ambtelijke ondersteuning aan de raad. Ook is de fractievergoedingsregeling in deze verordening opgenomen; dit gaat over de jaarlijkse vergoedingen die aan de fracties worden verstrekt om hun raadswerk goed te kunnen uitvoeren.

Coalitieakkoord 2022-2026 'Samen kunnen we veel aan'
In dit akkoord laten LBL, VVD, CDA en PvdA zien hoe we de komende jaren samen vorm willen geven aan ons Lingewaard. Hoe overheid en inwoners de handen ineen kunnen slaan. Hoe politiek en bestuur samen kunnen werken aan een gemeente waarin iedereen meedoet en niemand langs de kant staat. 


Griffieverordening Lingewaard 2023
De gemeenteraad is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij de griffie en is dus ook verantwoordelijk voor wat er op de griffie gebeurt. In deze verordening staan bepalingen over de werkgeverscommissie, over de instructie voor de griffier, over de organisatie van de griffie en enige rechtspositionele bepalingen.

Verordening Inwonerinitiatief en Inwoneragendering 2019
Op initiatief van D66 en GroenLinks heeft de raad besloten om de Verordening burgerinitiatief uit 2005 aan te passen. Dit om de inwonerparticipatie te vergroten. Naast het relatief zware middel van een inwonerinitiatief wordt nu ook ‘inwoneragendering’ mogelijk: de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp aan te dragen voor de agenda van de gemeenteraad, zonder hiervoor een initiatiefvoorstel te hoeven indienen.

Verordening op het onderzoeksrecht van de gemeenteraad van Lingewaard
In deze verordening wordt een nadere uitwerking gegeven van de bevoegdheid van de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur. In de verordening zijn onder andere regels gesteld over de samenstelling van de onderzoekscommissie, de werkwijze van deze commissie, de te volgen procedure en de wijze waarop in ambtelijke bijstand wordt voorzien.

Protocol integriteitsschendingen link naar pdf bestand
De gemeenteraad en het college hebben een gedragscode vastgesteld. Vraag was hierbij hoe om te gaan met situaties waarbij het vermoeden bestaat dat sprake is van een integriteitsschending. Hiervoor is nu een protocol opgesteld. Dit protocol geeft handvaten aan de burgemeester en andere betrokkenen hoe op te treden bij een vermoeden van een integriteitsschending.

Informatiedocument gemeenteraad 2022link naar pdf bestand
In dit document staan onderwerpen genoteerd waar de nieuwe raad mee te maken krijgt in de komende jaren, aan de hand van verschillende thema’s wordt beschreven welk trends er op een thema zijn. Ook is te lezen welke onderwerpen komend jaar ter vaststelling door de raad worden aangeboden en welke actiepunten er nog doorlopen vanuit de vorige raadsperiode.

Vergaderschema raad 2023link naar pdf bestand
In dit document staat het vergaderschema voor 2023. 

Vergaderschema raad 2024link naar pdf bestand
In dit document staat het vergaderschema voor 2024. 

Lokale wet- en regelgeving

Lokale wet- en regelgeving van de gemeente Lingewaard is te vinden op Overheid.nl. Het gaat dan onder andere om beleidsregels, subsidieregelingen en verordeningen. Via onderstaande link komt u bij een overzicht van de regelingen van Lingewaard op Overheid.nl.

Regelingen van de gemeente Lingewaard