De behoefte aan woningen in Bemmel is groot. Uit onderzoek blijkt dat er in Bemmel zo’n 450 woningen nodig zijn tot en met 2030. Daarom zoeken we naar meer mogelijkheden om extra woningen te bouwen.

We kunnen dit niet alleen oplossen met woningbouw binnen Bemmel. Daarom zoeken we ook locaties om buiten de kern te bouwen. Bemmel ligt tussen het Natura2000-gebied, Park Lingezegen en de (toekomstige) verlenging van de A15. Hierdoor kunnen we geen woningen bouwen in de invloedsfeer van deze gebieden (zie ook onderstaande afbeelding).

Voor uitbreiding blijven er daarom twee plekken over. Dit zijn het gebied aan de Zandsestraat en het gebied in het oosten van Bemmel bij het OBC. Door hier ook te bouwen, kunnen we voldoen aan de (toekomstige) vraag naar woningen. Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Zandsestraat als woningbouwlocatie. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Jansen Bouwontwikkeling B.V. voor het ontwikkelen van deze woningbouwlocatie. 

Gebied waar gebouwd kan worden.

Van visie tot stedenbouwkundig plan

De gemeente heeft in 2020 al een stedenbouwkundige visie gemaakt. Hierop hebben we reacties en ideeën ontvangen. Hierin staan de uitgangspunten en voorwaarden voor het bouwen van woningen op deze plek en dit vormde het uitgangspunt voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Jansen Bouwontwikkeling presenteerde eind 2021 de eerste ideeën voor dit plan en haalde input op bij de omgeving. In de periode daarna hebben zij, in overleg met de klankbordgroep en de gemeente, een stedenbouwkundig plan laten opstellen met zo’n 140 woningen. De klankbordgroep bestaat uit 20 omwonenden, geïnteresseerde inwoners en betrokken belangengroepen. Meer informatie over wat er gepresenteerd en besproken is tijdens deze bijeenkomsten kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar. Tijdens deze periode heeft de minister aangegeven dat er meer betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden in toekomstige woningbouwplannen. De gemeente heeft hierover regionale afspraken gemaakt met andere gemeenten om 67% van het woningbouwprogramma in de betaalbare sector te realiseren. Dit houdt in dat er meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector gebouwd gaan worden en dat geldt ook voor de plannen aan de Zandsestraat in Bemmel. Het stedenbouwkundig plan is daarop aangepast en bevat nu meer betaalbare woningen. 

Stedenbouwkundig plan is vastgesteld door het college

Op 1 februari 2024 was er een inloopavond in de theaterkerk, waar de ontwikkelaar de plannen presenteerde. Daar kon iedereen het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting van de landschappelijke zone op informatiepanelen bekijken en reageren op de plannen. Wij hebben alle binnengekomen reacties na de inloopavond verzameld en hebben deze beantwoord in een inspraaknota. Dit hebben we, samen met het stedenbouwkundig plan, voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben besloten om het stedenbouwkundig plan en de inspraaknota vast te stellen. Het college stelde het plan dat we aan u presenteerden tijdens de informatieavond ongewijzigd vast op 7 mei 2024. U kunt het stedenbouwkundig plan en de inspraaknota bekijken onderaan de pagina bij documenten. 


Wat is de volgende stap?

We starten nu de planologische procedure om de woningbouw mogelijk te maken. De woningen kunnen pas worden gebouwd als de planologische procedure is doorlopen en als er een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. Het college gaat hierover een besluit nemen. We verwachten dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar zal zijn. Als het college akkoord gaat, heeft iedereen 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Aan het begin van deze periode houden we hierover nog een inloopbijeenkomst, om uitleg te geven over de procedure en vragen te beantwoorden. We sturen de uitnodiging hiervoor via onze digitale nieuwsbrief. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de planologische maatregel vast en weegt hierbij de zienswijzen mee.
 

Nog geen informatie over verkoop of verhuur van woningen

Er is op dit moment nog geen informatie over verkoop of verhuur van de woningen beschikbaar. Ook het inschrijven voor de woningen is op dit moment nog niet mogelijk. Dat komt op een later moment aan bod. Schrijf u in voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar om hierover op de hoogte te blijven.